قرارداد بنیاد پهلوی با شرکتهای خارجی جهت ساختمان هتل هیلتون

قرارداد بنیاد پهلوی با شرکتهای خارجی جهت ساختمان هتل هیلتون

مواد موافقتنامه مقدماتی منعقده بین بنیاد پهلوی و شرکت سلل بونه درمورد ساختمان هتل هیلتون با ذکر مبالغ مورد پرداخت و شرایط مورد نظر

کافه تاریخ- سند

 

مواد موافقتنامه مقدماتی منعقده بین بنیاد پهلوی و شرکت سلل بونه درمورد ساختمان هتل هیلتون با ذکر مبالغ مورد پرداخت و شرایط مورد نظر

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •