تاسیس اداره عتیقات در ایران قدیم
ولین اداره دولتی متولی آثار باستانی در ایران

تاسیس اداره عتیقات در ایران قدیم

در سال 1297 هجری قمری و با گسترش مسافرت جهانگردان اروپایی به ایران مدتی بعد و همزمان بـا تـوسعه فعالیتهای‌ باستان‌شناسی توسط اروپائیـان (در سـال‌ 1297) دولت‌ ایران واحدی‌ به‌ نام «اداره عتیقات» تأسیس کرد

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در سال 1297 هجری قمری و با گسترش مسافرت جهانگردان اروپایی به ایران مدتی بعد و همزمان بـا تـوسعه فعالیتهای‌ باستان‌شناسی توسط اروپائیـان (در سـال‌ 1297) دولت‌ ایران واحدی‌ به‌ نام «اداره عتیقات» تأسیس کرد.تا این‌ زمان کسی به ارزش آثار تاریخی در تعیین هویت ملی‌ ایرانیان، و تعیین قدمت فرهنگ و تمدن ایرانی کمترین‌ توجهی نشان نمی‌داد. اما تـأسیس ایـن اداره‌ و اقدامات‌ متعدد دیگری هم که بعدا انجام شد نتوانست جلوی‌ غارت آثار تاریخی با ارزش ایران را بگیرد.این تاراج به‌ قدری وسیع بوده که امروز موزه کوچک یا بزرگی در‌ جـهان‌ وجـود ندارد کـه در آن یک یا چند اثر از میراث‌ ملی ما در آن‌ها به چشم نخورد.همین وضع در مورد بسیاری از کلکسیون‌های خـصوصی نیز مصداق دارد.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •