تضعیف نقش و جایگاه رهبری امام خمینی(ره)
هدف هویدا از تاسیس ستاد تماس بـا روحانیت

تضعیف نقش و جایگاه رهبری امام خمینی(ره)

ازجمله اقدامات امیرعباس هویدا در دوران تصدی وزارت دربار، تشکیل ستاد تماس بـا روحانیت با عـضویت جـمشید آمـوزگار و ارتشبد حسین فردوست بـود. وی‌ ایـن‌ سـتاد را بـر اساس دستور شاه در زمستان ١٣٥٦ تشکیل داد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ازجمله اقدامات امیرعباس هویدا در دوران تصدی وزارت دربار، تشکیل ستاد تماس بـا روحانیت با عـضویت جـمشید آمـوزگار و ارتشبد حسین فردوست بـود. وی‌ ایـن‌ سـتاد را بـر اساس دستور شاه در زمستان ١٣٥٦ تشکیل داد. او وظیفه داشت تـا بـا تقویت یکی از مراجـع تقلید در ایران یا عراق، رهبری حضرت امام خمینی (ره‌) را‌ تضعیف کـند‌. هـویدا و آمـوزگار و فردوست پس از بحث و تبادل نظر آیت الله العظمـی خـویی را بـرای ایـن هـدف در‌ نظـر گرفتند و جمشید آموزگار مأمور برقراری تـماس بـا آیت الله خـویی‌ شد‌ اما‌ ایشـان حاضـر بـه این سازش و همکاری با رژیم پهلوی نشد. از این زمان هـویدا شـخصـا فعـال شـد‌ و ‌‌هـدایت‌ عملیات برای تماس و سازش با آیت الله شریعتمداری را در دست گرفـت . رابـط‌ هویـدا‌ بـا‌ شریعتمداری شـخصی بـه نام هـدایت اسـلامی نیـا رئـیس سـابق اتـاق اصـناف پایتخـت بـود. اسلامی نیا‌ هـفته ای چـند بار به قم میرفت و پیامهای هویدا را بــه شــریعتمداری مــیرسـاند‌ و پیغامهای شریعتمداری را به‌ هویدا‌ می داد. 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •