مردم ایران از مردم اروپا متمدن‌تر هستند
روایت جهانگردان خارجی از خلق و خوی ایرانیان

مردم ایران از مردم اروپا متمدن‌تر هستند

سفرنامه های حهانگردان و ماموران دولتهای خارجی مستقر در ایران یکی از منابع مهم آشنایی با ادبیات عامیانه و همچنین خلق و خوی مردم ایران هست. هرچند که برخی از آنها با نگاهی متعصبانه نسبت به فرهنگ ایران زمین در ذکر برخی خصال منفی ایرانیان اغراق و بزرگ نمایی کرده اند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

سفرنامه های حهانگردان و ماموران دولتهای خارجی مستقر در ایران یکی از منابع مهم آشنایی با ادبیات عامیانه و همچنین خلق و خوی مردم ایران هست. هرچند که برخی از آنها با نگاهی متعصبانه نسبت به فرهنگ ایران زمین در ذکر برخی خصال منفی ایرانیان اغراق و بزرگ نمایی کرده اند. باید‌ گفت‌ که‌ تـمام مطالب اروپاییان وصف ویـژگی‌های مـنفی ایرانیان نیست؛ بلکه خصال نـیک‌ ایـرانیان‌ در سفرنامه‌های اروپاییان عصر صفوی منعکس شده است برای مأموران انـگلیسی عـصر‌ ناصری‌ نیز‌ تمدن کـهن ایـرانی شناخته شده بود و آنها به‌درستی می‌دانستند که با ملتی دارای ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ‌ کهن‌ و فرهنگ‌ غنی مواجه هـستند. ویلسون دراین‌باره می‌نویسد: «مردم ایران از مردم اروپا متمدن‌تر هستند و آداب انسانیت را‌ بهتر‌ رعـایت مـی‌کنند. نباید فراموش کرد که ایران در گـذشته مـشعل‌دار تـمدن و فـرهنگ جـهان‌ به‌ شمار‌ مـی‌رفته اسـت و در زمان داریوش و خشایارشا شهرت آن را بر سر بازارهای جهان بانگ می‌زدند‌. در‌ آن روزگارانی که ایرانیان به اصول تـمدن و فـرهنگ آشـنا بودند، مردم اروپا‌ فرسنگ‌ها‌ با‌ تمدن فاصله داشـته‌اند و شـاید در تـوحش و بـربریت بـه سـر برده‌اند» 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •