وجه تسمیه شهر شوشتر

وجه تسمیه شهر شوشتر

شهر شوشتر هـمواره دارالمـومنین بوده است و تاثیر مذهب بر فرهنگ عامیانه و موسیقی مردمی این شهر غیرقابل انکار است‌. بسیاری از آداب و مراسم محلی و مردمی شوشتر رنگ و بوی مذهبی دارد. اگر چه بعضی از مراسم‌های شوشتر در گذر زمان دچار تـحول شده اند؛ اما در طول تاریخ، تداوم خود را‌ داشته‌ اند و هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

شهر شوشتر هـمواره دارالمـومنین بوده است و تاثیر مذهب، بر فرهنگ عامیانه و موسیقی مردمی این شهر غیرقابل انکار است‌. بسیاری از آداب و مراسم محلی و مردمی شوشتر رنگ و بوی مذهبی دارد. اگر چه بعضی از مراسم‌های شوشتر در گذر زمان دچار تـحول شده اند؛ اما در طول تاریخ، تداوم خود را‌ داشته‌ اند و هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا به مندرجات کتب قدیمی پس از طوفان «نوح» مردم شوشتر در‌ کپرها‌ که‌ از چوب و نی ساخته شده بود، زندگی مـی‌کردند‌ و بـرخی‌ در غـارها و جنگل‌ها مسکن می‌نمودند و به هـمین سـبب رنـج فراوانی را متحمل شدند. پس «هوشنگ پیشدادی» دستور داد که‌ مردم‌ خانه‌ بسازند و خانه‌ها را نزدیک به هم بسازند. چون مردم در‌ مساکن خود قرار گـرفتند و از زحـمت گـرما و سرما و باد و باران آسوده دل گشتند و از آسیب سباع و حـیوانات وحـشی‌ رهایی‌ پیدا‌ نمودند، این وضع ایشان را بسیار خوش آمد و آن شهر را‌ شوش‌ گفتند که به لغت قدیم به معنی خـوب مـی‌باشد. در پی احداث شهر‌ و حصار‌ آن‌ هوشنگ به کنار رود کرن قدم گذاشت‌ و نظر‌ به‌ وضعیت آن مکان کرد و گفت اینجا شوشتر است یعنی «خوبتر» و استعداد آن برای ساختن‌ شـهر‌ بـهتر‌ اسـت. پس به کارشناسان و مهندسان دستور داد تا طرح بنای شوشتر را پی‌ریزی نمایند‌.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •