طبقه بندی و جایگاه نقاشان در دوره قاجار

طبقه بندی و جایگاه نقاشان در دوره قاجار

در دوره قاجاریه نقاشان و کسانی که به صورت حرفه ای به هنر نقاشی می پرداختند، جایگاه مناسبی در بین مردم و هم در میان دربار قاجاریه و دولتمردان داشتند. بهترین نقاشان در تهران زندگی می‌کردند و به دربار وابسته بودند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در دوره قاجاریه نقاشان و کسانی که به صورت حرفه ای به هنر نقاشی می پرداختند، جایگاه مناسبی در بین مردم و هم در میان دربار قاجاریه و دولتمردان داشتند. بهترین نقاشان در تهران زندگی می‌کردند و به دربار وابسته بودند. میرزا بابا و مـهر عـلی را که نقاشان چیره‌دست‌ دو‌ دهه‌ی نخستین سـده‌ی نـوزدهم بودند و هـردو از اهـالی اصـفهان و در تهران زندگی می‌کردند. بـا اینکه شماری از نقاشان سفارش‌های حامیان ثروتمند را انجام می‌دادند و در نقاشخانه‌ی سلطنتی کار می‌کردند یا برای‌ نـخبگان‌ سـیاسی آثاری‌ پدید می‌آوردند ولی پیشه‌ نقاشی تـا حـدود زیـادی جـهت‌گیری بـازاری داشت. محصولات نـقاشی بـازاری دربردارنده‌ نسخه‌های خطی‌ مذهب با نگاره‌ها، قلمدان‌ها، سرقلیان‌ها، نقاشی‌های روی بوم، آبرنگ‌ها، نقاشی‌های مینایی‌، قطعه‌ها‌، طراحی‌ها‌، نـقاشی‌های روی چـوب و دیـوارنگاره‌ها بود. در نتیجه،این محصولات بازار خوبی داشـت و آن‌ها را در داخـل و بـیرون ‌‌بـازار‌ یـا به وسیله‌ی دلالان به فروش می‌رساندند. ایـن نوع طبقه‌بندی نقاشان به همین منوال با توجه به نوع‌ محصولاتی که تولید می‌کردند‌،آنها‌ را از هنرمند فاخر درباری به هنرمندی با تولید آثار بازاری و عامیانه تقلیل می‌داد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •