ارسـال‌ هدایا برای نوعروسان ایرانی

ارسـال‌ هدایا برای نوعروسان ایرانی

در بیشتر شهرها‌ و روستاهای‌ ایران مرسوم است کـه در شـب عیـد قربان یا در بعضی‌ مناطق‌ در روز عید، خانواده نوعروس یاتازه‌ دامـاد، گوسـفند یا قوچ‌ سـفید‌، پروار، سـالم و بی عیب و نقصی را‌ که‌ با رنـگ هـای طبیعی همچون رناس ، زردچوبه یا حنا به شکل بسیار زیبایی‌ رنگ‌ آمیزی کرده و با پارچه ، مهره‌ و آینه‌ آذین‌ بسته اند، برای‌ دخترانی‌ که نامزد دارنـد یا‌ مــدت‌ کوتـاهی اسـت بـه خـانه بـخت رفته اند، می فرستند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در بیشتر شهرها‌ و روستاهای‌ ایران مرسوم است کـه در شـب عیـد قربان یا در بعضی‌ مناطق‌ در روز عید، خانواده نوعروس یاتازه‌ دامـاد، گوسـفند یا قوچ‌ سـفید‌، پروار، سـالم و بی عیب و نقصی را‌ که‌ با رنـگ هـای طبیعی همچون رناس ، زردچوبه یا حنا به شکل بسیار زیبایی‌ رنگ‌ آمیزی کرده و با پارچه ، مهره‌ و آینه‌ آذین‌ بسته اند، برای‌ دخترانی‌ که نامزد دارنـد یا‌ مــدت‌ کوتـاهی اسـت بـه خـانه بـخت رفته اند، می فرستند. برخی خانواده ها علاوه بر قربانی‌، خوانچـه‌ ای را نیز شامل شیرینی، میوه‌ های‌ فصل ، آجیل‌ ، پارچه‌ های‌ نفیس خوش نقش و نگـار‌ و زیورآلات به عنوان هدیه ارسال می کنند. در مقابل ، خـانواده هــا بـه آورنـدگان هدایا انعام میدهند‌. سپس‌ گوسفند قربانی را ذبح و بین فقرا‌، اقـوام‌ و آشـنایان‌ دو‌ خانواده‌ تقسیم می کنند. در ‌‌زنجان‌ ، روز عید قربـان ، خـانواده پسـر تـازه نـامزد کـرده و پـدری کـه دخترش تازه به‌ خانه‌ بخت‌ رفته بود، قربانی میکردند و هدایایی برای عـروس میفرستادند. تازه داماد برای نوعروس «پایی» (payi) که‌ عبارت از یـک جـعبـه مـیوه ، یک گـونی برنج ، کفش ، پوشاک، یک رأس گوسفند‌ سـفید و دو یا سـه‌ مـرغ‌ و خروس بود، ارسال میکرد. همچنین پدر نوعروس در روز عیـد، گوسـفندی را قربانی میکرد و سینی بزرگی محتوی برنج ، انواع خوردنی فصل ، نقل ، شـمع و گل بـه خـانه دخـترش که تازه به خانه‌ بخت رفته بـود، مــی فرسـتاد. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •