ماجرای طنز ریاست اسدلله علم بر دانشگاه پهلوی
دانشجویان دانشگاه علم را از علم می‌ آموزند و تقوا را از متقی

ماجرای طنز ریاست اسدلله علم بر دانشگاه پهلوی

در جلد هفتم یادداشت های علم در خصوص ریاست اسدالله علم بر دانشگاه پهلوی- شیراز- همزمان‌ با‌ وزارت دربار و مباحث مـربوط بـه اداره دانشگاه ها مطالب زیادی آورده شده است. علم از اقـدامات خــود در این دانشگاه تعریف و تمجید فـراوانی مـی کند و به‌ بهانه‌ های مختلف‌ اقداماتش را در راستای ارتقای سطح دانشگاه می نگارد.

کافه تاریخ- کشکول

 

در جلد هفتم یادداشت های علم در خصوص ریاست اسدالله علم بر دانشگاه پهلوی- شیراز- همزمان‌ با‌ وزارت دربار و مباحث مـربوط بـه اداره دانشگاه ها مطالب زیادی آورده شده است. علم از اقـدامات خــود در این دانشگاه تعریف و تمجید فـراوانی مـی کند و به‌ بهانه‌ های مختلف‌ اقداماتش را در راستای ارتقای سطح دانشگاه می نگارد. درحالی که وی هیچ گونه مدرک دانشگاهی و یا‌ سابقه کار در دانشگاه را نداشت و تنها به این دلیل این‌ پست‌ را‌ گرفته بود که شاه مـی خواست پـس از دوران پرآشوب و همراه با سرکوب نخست وزیری او، دوره ‌‌ای‌ با تنش کمتر را آغاز نماید. علم با تکیه بر ریاست دانشگاه ، امیر‌ متقی‌ را‌ به معاونت خود برگزید. شخصی که دارای سـوابق ناشایـست بود و شایع بود کـه اسـباب عیش‌ و خوش گذرانی های علم را فراهم می کند. باستانی پاریزی در انتقاد از‌ این وضعیت می نویسد‌: «رندهای‌ شیرازی، بعدازآنکه اسدالله علم ، رئیس دانشگاه شـیراز شد و امیر متقی ، معاون او،گفتـه بودنـد بایـد لقـب دارالتقـوی را بــر القــاب شـیراز افـزود کـه دانشجویان پهلوی شیراز، علم را از علم می‌ آموزند و تقوی را از متقی !». 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •