عکس العمل امام درباره توطئه ی اشغال سفارتخانه های خارجی

عکس العمل امام درباره توطئه ی اشغال سفارتخانه های خارجی

امام خمینی در مقابل توطئه ی اشغال دیگر سفارتخانه هایی که برخی برای زیر سوال بردن جریان اشغال سفارت امریکا و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل مطرح می کردند آگاهانه به مقابله برخواستند و در سخنرانی ۱۶ آبان مانع از ادامه ی اشغال سفارتخانه های خارجی شدند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

امام خمینی در مقابل توطئه ی اشغال دیگر سفارتخانه هایی که برخی برای زیر سوال بردن جریان اشغال سفارت امریکا و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل مطرح می کردند آگاهانه به مقابله برخواستند و در سخنرانی ۱۶ آبان مانع از ادامه ی اشغال سفارتخانه های خارجی شدند.
«... فرض کنید بیخ گوش آن ها بخوانند که خوب انگلیس هم مثل امریکا، چه فرقی می کند! بریزند آنجا را خراب کنند. خوب، عراق هم مثل آنجا، چه فرقی می کند، بریزند آنجا را هم بگیرند. فرانسه هم مثل آن ها، که ما را معرفی بکنند که نه تنها قضیه روی موازین نیست، قضیه روی هرج و مرج و درهم و برهم و هر که هر اری دلش میخواهد بکند، تا به دنیا بفهمانند به اینکه یک مملکتی است که محتاج به قیم است ...» ۱
در این گفته برخورد چ پگرایان با مساله مدنظر امام است ولی برخی جریانات مذهبی هم پیشنهاد می کردند برای آنکه نشان دهیم این جریان چپ و مارکسیستی نیست سفارت شوروی را نیز بگیریم. امام در مقابل این ایده نیز به همان دلایل ایستادند و اجاز ه ی این کار را ندادند ۲

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •