فروش تریاک در ملاعام در زمان پهلوی دوم

فروش تریاک در ملاعام در زمان پهلوی دوم

نامه سرتیپ ایروانی به دفتر نخست وزیری : دستگیری مهدی توکلی بدلیل فروش تریاک و تحویل نامبرده به مقامات قضایی ؛ بانضمام شکایت محمد حسین محمدی دماوندی از نامبرده در اشاعه فساد و فروش تریاک

کافه تاریخ- سند

 

نامه سرتیپ ایروانی به دفتر نخست وزیری : دستگیری مهدی توکلی بدلیل فروش تریاک و تحویل نامبرده به مقامات قضایی ؛ بانضمام شکایت محمد حسین محمدی دماوندی از نامبرده در اشاعه فساد و فروش تریاک

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •