رسالت فرهنگی مطبوعات درباری در دوره پهلوی دوم

رسالت فرهنگی مطبوعات درباری در دوره پهلوی دوم

در عـصر پهلوی دوم و در راستای سیاست غربی سازی تمامی شئونات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، مطبوعات وابسته به دربار پهلوی نقش بی بدیلی ایفاء نمودند و روش‌های مبتذلی را در تقلید از غرب‌ در‌ پیش‌ گرفتند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در عـصر پهلوی دوم و در راستای سیاست غربی سازی تمامی شئونات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، مطبوعات وابسته به دربار پهلوی نقش بی بدیلی ایفاء نمودند و روش‌های مبتذلی را در تقلید از غرب‌ در‌ پیش‌ گرفتند. چاپ و توزیع گسترده نشریاتی هـمانند «زن روز»، «سـپید و سـیاه»، «دختران و پسران»، «این هفته» و «تهران‌ مصور‌« و عکس‌ها و مطالب ضداخلاقی توسط افرادی فاسد، گواه این ادعاست. مـجید دوامی، از‌ جاسوسان‌ سازمان C.I.A و سردبیر مجله ضد اخلاقی «زن روز» بود که با طرح مباحثی از قـبیل «انتخاب ملکه‌ زیبایی» بـرای بـی‌هویتی دختران و پسران می‌کوشیدند، تا بدان‌جا که برخی این نشریه را‌ با‌ عنوان«کاباره کاغذی» یاد می‌کردند.  

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •