آنچه سبب مرگ قائم مقام شد...

آنچه سبب مرگ قائم مقام شد...

قائم مقام فراهانی از صدراعظمان معروف دوران محمدشاه قاجار از جمله افراد لایق و کاردان دوران قاجار بود که در زمان صدرات خود دست به اقدامات و اصلاحات مهمی زد. وی از نظر شخصیتی تا حدودی خودرأی بود و با تکیه بر این ویژگی به اداره امور و کوتاه کردن دست برخی از مفسدان از امور سیاسی و اقتصادی پرداخت که همین موضوع در نهایت موجبات توطئه و برکناری او را به همراه داشت...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

قائم مقام فراهانی از صدراعظمان معروف دوران محمدشاه قاجار از جمله افراد لایق و کاردان دوران قاجار بود که در زمان صدرات خود دست به اقدامات و اصلاحات مهمی زد. وی از نظر شخصیتی تا حدودی خودرأی بود و با تکیه بر این ویژگی به اداره امور و کوتاه کردن دست برخی از مفسدان از امور سیاسی و اقتصادی پرداخت که همین موضوع در نهایت موجبات توطئه و برکناری او را به همراه داشت: 
«میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فرزند میرزا عیسی قائم‌مقام فراهانی از دیرباز در دستگاه عباس میرزا در تبریز خدمت می‌کرد. وی مردی ادیب و دانشمند و نویسنده و مدیر و باهوش و در امور اداری هنرمند بود و در تحکیم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه کوشید و کفایت و لیاقت قابل توجهی از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگترین عامل موفقیت خویش می‌دانست و مکرر حسن اعتقاد پدر خود عباس میرزا را نسبت به قائم‌مقام دیده و شنیده بود، او را به مقام صدارت برگزید. قائم‌مقام که طبعاً مردی مستبد به رأی و تا حدی خودخواه بود، به زودی زمام کلیه امور کشور را در دست گرفت و گذشته از آن که برای محمدشاه در انجام امور، اختیاری باقی نگذاشته بود، در امور خصوصی شاه و حرمخانه و بسیاری از خصوصیات زندگی وی نیز دخالت می‌کرد. قائم‌مقام که از لاابالیگری و ضعف مزاج و سستی ارادهی محمدشاه به خوبی اطلاع داشت، امور لشکری و کشوری را شخصأو بدون مراجعه به شاه اداره می‌کرد و به واسطه سوءظنی که به غالب درباریان و اطرافیان شاه داشت، هیچ یک را در کارهای مملکت با خود شریک قرار نمی‌داد و از اختیاراتی که بر اثر نفوذ شخصیت خود در کشور به دست آورده بود، به نفع مملکت استفاده می‌کرد. ولی دشمنان و مخالفین قائم‌مقام بیکار ننشسته بودند؛ بعضی از رجال و اطرافیان شاه و کسانی که برای وصول به مقامات عالیه کشوری و لشکری صدراعظم دانا و وطن دوست، ایران را سد راه ترقی خود می‌دانستند، در مزاج شاه نفوذ یافتند و اقدامات او را دلیل بی‌اعتنایی نسبت به شاه و نشانه خودسری و استبداد رأی دانستند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •