ایرانیان قدیم فاصله شهرها را در چند روز سپری می کردند؟

ایرانیان قدیم فاصله شهرها را در چند روز سپری می کردند؟

براساس گزارشى از اواخرقرن نوزدهم، سفر کاروانى از تهران به تبریز 17 روز؛ به رشت 10 روز؛ به مشهد‌ 24‌ روز‌؛ بـه اصـفهان 12روز؛ به‌ شـیراز‌ 27‌ روز؛ به بوشهر 37 روز؛ به کرمان 32 روز؛ و به کرمانشاه 14 روز طول مى‌کشیده است. بنا‌ بر‌ یک‌ محاسبه دیگر  سفر‌ از‌ اهـواز به تهران 35 تا 50 روز؛ از رشت به تهران 14 روز؛ از کرمانشاه به تهران 20 تا‌ 25‌ روز‌؛ از اصـفهان بـه تـهران با قاطر16 و با شتر 25‌ روز و از شیراز به اصفهان 16 روز به طول مى‌انجامیده است.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در ایرن قدیم به دلیل نبودن راههای مواصلاتی و همچنین وسایل نقلیه موتوری، سفرهاى مختلف و به ویژه سفرهای زیارتى مردم ایران به مقصدهاى دورترى‌ چون‌ مشهد، عتبات و حج تا چه حد طولانى و وقت‌گیر بوده است. براساس گزارشى از اواخرقرن نوزدهم، سفر کاروانى از تهران به تبریز 17 روز؛ به رشت 10 روز؛ به مشهد‌ 24‌ روز‌؛ بـه اصـفهان 12روز؛ به‌ شـیراز‌ 27‌ روز؛ به بوشهر 37 روز؛ به کرمان 32 روز؛ و به کرمانشاه 14 روز طول مى‌کشیده است. بنا‌ بر‌ یک‌ محاسبه دیگر  سفر‌ از‌ اهـواز به تهران 35 تا 50 روز؛ از رشت به تهران 14 روز؛ از کرمانشاه به تهران 20 تا‌ 25‌ روز‌؛ از اصـفهان بـه تـهران با قاطر16 و با شتر 25‌ روز و از شیراز به اصفهان 16 روز به طول مى‌انجامیده است. در گزارش دیگرى گفته شده که سفر از‌ بایزید‌ در‌ تـرکیه ‌ ‌بـه تهران در تابستان 60 روز و در زمستان 45 روز‌؛ از‌ تبریز به تهران بااسب 25 تا 30 روز و با شتر 40 روز؛ از رشت به تـهران‌ بـا‌ گـارى‌ 12 روز و با کاروان 14 روز طول مى‌کشیده است (در این محاسبه‌ها توقف‌هاى‌ بین‌ راه‌ به عللى چون تعمیرات یا بدى آب و هوا محاسبه نشده اسـت).با این‌که براساس این‌ گزارش‌ها‌ نمى‌توان‌ به جمع‌بندى دقیقى از زمان‌هاى طى‌شده در سفرهاى مـیان شهرى مختلف رسید و در هریک از‌ گـزارش‌هاى‌ نـاظر به طول سفرها باید عوامل متعدد دخیل درتعیین سرعت سیر کاروان‌ها را‌ در‌ نظر‌ گرفت، اصل موضوع، طولانى بودن سفرهاست که مسافر را درفاصله میان مبدأ و مقصد ناچار‌ ساخته‌ تا زندگى روزانه خود را عملا در جـریان سفر نیز دنبال کند نه این‌که‌ در‌ سفرها‌ شیوه معیشتى متفاوتى پیش بگیرد و در وضعى اضطرارى و استثنایى به‌سر ببرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •