مخالفان سه گانه حکومت پهلوی در ایران

مخالفان سه گانه حکومت پهلوی در ایران

گروههای مذهبی که عمدتاً شامل روحانیون و برخی از طبقات سنتی جامعه بود، مهمترین گروهی بودند که به مخالفت با شاه و برنامه‌های آن پرداختند. علاوه بر این برخی از نهادهای مدرن همچون دانشگاه‌ها نیز به مخالفت با شاه و رژیم پرداختند. مخالفت دانشجویان به اشکال مختلف و از سوی جناحهای متفاوت دانشجویی اعمال می‌شد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

گروههای مذهبی که عمدتاً شامل روحانیون و برخی از طبقات سنتی جامعه بود، مهمترین گروهی بودند که به مخالفت با شاه و برنامه‌های آن پرداختند. علاوه بر این برخی از نهادهای مدرن همچون دانشگاه‌ها نیز به مخالفت با شاه و رژیم پرداختند. مخالفت دانشجویان به اشکال مختلف و از سوی جناحهای متفاوت دانشجویی اعمال می‌شد:

«ما می‌دانستیم که عناصر مذهبی در ایران سرسختانه با برنامه‌های شاه برای تبدیل ایران به یک کشور صنعتی و مدرن و ترویج معیارهای تمدن غرب در این کشور مخالفت می‌کنند. ما همچنین می‌دانستیم که حکومت استبدادی شاه و فشار و اختناق حاکم بر ایران موجب عدم رضایت و گسترش موج مخالفت در میان روشنفکران و دانشجویان ایرانی گردیده و با توسعه دانشگاهها و مدارس عالی و افزایش تعداد دانشجویان این مخالفت‌ها ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. گزارشهای مربوط به بروز اغتشاش در بعضی از دانشگاهها این موضوع را تایید می‌کرد. گروههای کوچک تروریستی هم در ایران فعالیت می‌کردند که هدف آنها بیشتر ماموران ساواک یا مستشاران نظامی‌آمریکا در ایران بودند. ولی هیچیک از این گروهها از پشتیبانی قابل ملاحظه‌ای در میان مردم برخوردار نبودند و خطری جدی برای رژیم بشمار نمی‌آمدند.»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •