موسیقی آیینهای زرتشتی چه ریشه ای دارند؟

موسیقی آیینهای زرتشتی چه ریشه ای دارند؟

اجرای بسیاری از آیین‌ها و مراسم زرتشتی همراه با آواز است. صـرف‌نظر از بـرخی روایـات‌ کهن‌ که حکایت از نظرات منفی دستگاه مـذهبی زرتـشتی در مـورد گـوسان‌ها و خـنیاگران قـبل از اسلام دارند، اجرای موسیقی آوازی در آیین‌های زرتشتی و به خصوص،آیین‌های مذهبی،قدمتی به درازی‌ عمر‌ آیین زرتشت دارد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

اجرای بسیاری از آیین‌ها و مراسم زرتشتی همراه با آواز است. صـرف‌نظر از بـرخی روایـات‌ کهن‌ که حکایت از نظرات منفی دستگاه مـذهبی زرتـشتی در مـورد گـوسان‌ها و خـنیاگران قـبل از اسلام دارند، اجرای موسیقی آوازی در آیین‌های زرتشتی و به خصوص،آیین‌های مذهبی،قدمتی به درازی‌ عمر‌ آیین زرتشت دارد. در آتشکده‌ها و درب‌مهرهای زرتشتی معمولا شاهد یک یا دو ناقوس یا زنگ هـستیم. نـاقوس‌ها یـا زنگ‌ها در برخی از مراسم و در لحظه‌های معینی از اجرای آوازهای مذهبی به صدا درمی‌آیند. براساس‌ برخی‌ از قرائن و روایات، موسیقی مـذهبی  ‌زرتـشتی در شکل‌گیری «ترتیل»های صدر مسیحیت مؤثر بوده است. وزن آوازهای مذهبی زرتشتی بسیار طـبیعی و از ریـتم کـلام پیروی می‌کند. قالب‌های این آوازها،هجایی‌ و موزون‌ است. فراز و نشیب‌های موجود در آوازهای مذهبی زرتشتی بـسیار طبیعی، پیوسته، ملایم و تا حد زیادی با مضمون کلام مطابقت دارد. برخی از آوازهای مذهبی زرتشتی با‌ نمونه‌هایی‌ از‌ نغمه‌های کهن تنبور در کرمانشاهان‌ و نـیز‌ برخی‌ از نمونه‌های موسیقی مذهبی-عبادی اسلامی مانند نمونه‌های نادر قرائت قرآن کریم، برخی از زیارت‌نامه‌ها، دعاها و... قابل مقایسه است. همچنین استرکتور‌ صوتی‌، اصوات‌ مورد اتکا و صداهایی است که نحوهء گردش نغمه‌ در‌ ایـن آوازهـا تا حدی به «ترتیل»های صدر مسیحیت و برخی از آوازهای«گریگوری» شباهت پیدا می‌کند. آوازهای گریگوری نیز‌ چنان‌که‌ می‌دانیم‌ مبدأ شرقی داشت. این آوازها،از «سرودهای عبری» رایج در‌ فلسطین و سوریه و نیز مـوسیقی فـرهنگی «هلنی» تأثیرات زیادی گرفته است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •