شاه به فرودست: تحلیل خبر نمی خواهم، جزئیات و خبرچینی می خواهم؟!

شاه به فرودست: تحلیل خبر نمی خواهم، جزئیات و خبرچینی می خواهم؟!

شاه تاسیس دفتر ویژه اطلاعات برای هماهنگی میان دستگاه های متعدد اطلاعاتی را از انگلیسی ها آموخت. دستگاهی که می بایست به تحلیل و جمع بندی اخبار می پرداخت. اما طنز ماجرا در این بود که او به خبرچینی خام و دریافت اخبار سطحی بیشتر از تحلیل اطلاعات علاقه داشت...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه تاسیس دفتر ویژه اطلاعات برای هماهنگی میان دستگاه های متعدد اطلاعاتی را از انگلیسی ها آموخت. دستگاهی که می بایست به تحلیل و جمع بندی اخبار می پرداخت. اما طنز ماجرا در این بود که او به خبرچینی خام و دریافت اخبار سطحی بیشتر از تحلیل اطلاعات علاقه داشت:

«با تاسیس این دفتر ویژه از کلیه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مثل رکن 2 و همه نیروها و رادیو تلویزیون و شهربانی و غیره گزارش هایی به این دفتر می رسید و شاید در هفته، تعداد 20 گزارش به دفتر می رسید. فردوست این گزارشها را خلاصه می کرد و پس از نتیجه گیری برای شاه می فرستاد....پس از مدتی شاه به فردوست گفته بود: گزارشهای شما برای من جالب نیست. دلم نمی خواهد از گزارش ها نتیجه بگیرید و روی آنها تحقیق علمی انجام دهید. مایلم گزارش های اولیه، جزئی و خصوصی مربوط به مثلا مقامات و وزیران را عینا به من بدهید.... مثلا اینکه فلان وزیر اگر دیشب به فلان مجلس رفته و در قمار یک میلیون باخته یا کس دیگر در ساعتی معین اگر با معشوقه اش قرار ملاقاتی دارد، این قبیل اطلاعات به من بدهید....»1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •