ورود فروغی و تقی زاده به هئیت دولت

ورود فروغی و تقی زاده به هئیت دولت

تیمورتاش واقعاً در پنج سال اول سلطنت رضاشاه در تمام امور مداخله می نمود. شاید در اوایل خواسته شاه بود ولی نه تا آن درجه که شاه فراموش شود. از اینرو رضاخان تصمیم گرفت تدریجاً قدرت را از دست تیمورتاش خارج نماید و این امر مستلزم این بود که چند نفری از هیئت وزیران را تغییر دهد و در عوض به جای آنها افرادی را بگمارد که سابقه سیاسی آنها از تیمورتاش بیشتر باشد و هم در مواقع لزوم بتواند از نظرات مشورتی آنها بهره مند شود.

تیمورتاش واقعاً در پنج سال اول سلطنت رضاشاه در تمام امور مداخله می نمود. شاید در اوایل خواسته شاه بود ولی نه تا آن درجه که شاه فراموش شود. از اینرو رضاخان تصمیم گرفت تدریجاً قدرت را از دست تیمورتاش خارج نماید و این امر مستلزم این بود که چند نفری از هیئت وزیران را تغییر دهد و در عوض به جای آنها افرادی را بگمارد که سابقه سیاسی آنها از تیمورتاش بیشتر باشد و هم در مواقع لزوم بتواند از نظرات مشورتی آنها بهره مند شود. رضا شاه پس از مدتی فکر و زیر و رو کردن رجال موجود که در عین حال از تیمورتاش نیز تمکین نکنند انگشت روی دو نفر گذاشت ذکاء الملک فروغی و سید حسن تقی زاده. هر دو به تهران احضار شدند. فروغی در راس وزارت اقتصاد ملی و تقی زاده وزیر طرق و شوارع شد. با ورود تقی زاده و فروغی در هیئت وزیران دیگر تیمورتاش متلکم وحده نبود و در همه مسائل به موازات تیمورتاش اظهار نظر می کردند و اگر هم در جلسه ای اظهار نظر نمی کردند شاه آنها را مواخذه می نمود. خیلی زود عالی اکبر داور هم به جمع آنها پیوست ودرمواقع اختلاف نظر جانب تقی زاده و فروغی را می گرفت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •