زبان فرانسه، زبان علمی و فرهنگی در ایران
نخستین زبان خارجی و اروپایی در ایران

زبان فرانسه، زبان علمی و فرهنگی در ایران

بـا شـتاب گرفتن مراودات فـرهنگی و عـلمی ایرانیان با مغرب زمین از قرن نوزدهم میلادی،کشور فرانسه جایگاه قابل توجهی در‌ میان‌ طبقه سیاستمداران و روشـنفکران‌ ایـرانی بـه‌ دست‌ آورد.

کافه تاریخ- کشکول

 

بـا شـتاب گرفتن مراودات فـرهنگی و عـلمی ایرانیان با مغرب زمین از قرن نوزدهم میلادی،کشور فرانسه جایگاه قابل توجهی در‌ میان‌ طبقه سیاستمداران و روشـنفکران‌ ایـرانی بـه‌ دست‌ آورد. از ثمرات چنین مراوداتی می‌توان به تـأسیس مـراکز مـتعدد آمـوزش زبـان فـرانسه‌ در ایران و همچنین اعزام نخستین گروه از دانش‌پژوهان ایرانی به این‌ کشور‌ و تربیت شمار قابل‌ توجهی‌ از‌ فرهیختگان علمی و اجتماعی ایرانی در مراکز آموزش عالی فرانسه اشاره کرد. زبان فرانسه از قـرن نوزدهم میلادی به عنوان نخستین زبان خارجی و اروپایی در ایران شناخته شد و برخی‌ شاهان‌ قاجار و نزدیکان آنان در دربار پادشاهی با این زبان‌ آشنایی داشتند.سران قاجار از نیمه دوم قرن نوزده مـیلادی در مـکاتبات و مراودات خود با سران ممالک مغرب زمین از زبان‌ فرانسه‌ استفاده می‌کردند‌.در مسافرتهای شاهان قاجار به اروپا نیز فرانسه همراه یکی از مقصدهای مهم و مورد توجه آنها بوده‌ است.ناصر الدین شـاه قـاجار در خاطرات خود به فرهنگ بیشترین‌ ستایش‌ها‌ را‌ از ممالک اروپایی از جمله فرانسه به عمل آورده و از ایام خوش اقامت خود در آن سامان ‌‌سخن‌ گفته است. در دیدار سوم نـاصر الدیـن شاه از پاریس،روز دوّم ذیحجهء‌ 1306‌[اوّل‌ اوت 1889]،شاه بـا پاسـتور دانشمند و کاشف معروف فرانسوی دیدار کرد و در همین روز دکتر‌ تولوزان پزشک‌ فرانسوی شاه که قصد داشت در پاریس بماند،دکتر فووریه را‌ به جای خود به‌ عـنوان‌ پزشـک‌ مخصوص به شاه مـعرفی کـرد و شاه به زبان فرانسه به او گفت: «شما پزشک من هستید.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •