باستان شناسی که پرچم فرانسه را بر قلعه شوش نصب کرد!
روایتی از زیاده طلبی باستانشناس فرانسوی

باستان شناسی که پرچم فرانسه را بر قلعه شوش نصب کرد!

در دوره قاجاریه و در ادامه اعطای امتیازهای اقتصادی و سیاسی به بیگانگان، در سال 1912 «رونالد دومکنم‌» به‌طور غیررسمی و بـا هـمکاری پدر روحـانی «ونسان شیل» هیئت باستان شناسی فرانسوی را‌ در شوش‌ سرپرستی می‌کرد تا آنکه در سال 1914 رسما به این سـمت بـرگزیده شد و تا سال 1945/1324 ش یعنی پایان جنگ دوم جهانی،ریاست کاوشهای علمی فرانسه را در‌ شوش‌ عـهده‌دار بـود .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در دوره قاجاریه و در ادامه اعطای امتیازهای اقتصادی و سیاسی به بیگانگان، در سال 1912 «رونالد دومکنم‌» به‌طور غیررسمی و بـا هـمکاری پدر روحـانی «ونسان شیل» هیئت باستان شناسی فرانسوی را‌ در شوش‌ سرپرستی می‌کرد تا آنکه در سال 1914 رسما به این سـمت بـرگزیده شد و تا سال 1945/1324 ش یعنی پایان جنگ دوم جهانی،ریاست کاوشهای علمی فرانسه را در‌ شوش‌ عـهده‌دار بـود .بـا آغاز جنگ اول جهانی دومکنم و همکارانش برای عزیمت به جبهه جنگ از ایران رفتند و عملیات‌ حـفاری شـوش با هجوم ایلات چادرنشین مختل شد و حفظ و حراست باقیمانده افراد‌ هیئت‌ باستان‌شناسی را یـکی از افـراد شـیخ خزعل برعهده گرفت. در همان سال جنوب ایران به اشغال‌ انگلیسها درآمد و نیروهای انگلیسی قلعه اسـتحکاماتی‌ شـوش‌ را متصرف شدند و مجموعه‌ باارزشی از آثار و مدارک به علت هرج و مرج بـه وجـود آمـده و یا توسط نیروهای انگلیسی‌ منهدم گردید. پس از پایان جنگ و خروج انگلیسها از‌ جنوب‌ ایران،هیئت باستان‌شناسی فـرانسه‌ مـجددا‌ در سـال 1921/1300 ش کار خود را به سرپرستی دومکنم در فضایی پر از رقابت از سر گرفت.در این‌ مرحله شـرق‌شناسان و بـاستان‌شناسان برجسته‌ای از کشورهای رقیب که از قافله‌ اکتشافات‌‌ باستان‌شناسی ایران بازمانده بودند،مترصد فرصت‌های مناسب برای از میدان بـه در کـردن‌ فرانسویان بودند.از جمله پرفسور پوپ از امریکا و پرفسور هرتسفلد از آلمان که در دولت جدید ایران‌ نـفوذ‌ قـابل توجهی‌ به هم زده بودند. از اقدامات تعجب‌آور دومـکنم، بـرافراشتن پرچـم فرانسه بر بالای قلعه شوش آنهم پس‌ از لغـو امتیازنامه‌های انحصار کشفیات باستان‌شناسی فرانسه در ایران است. وزارت‌ معارف‌ و اوقاف‌ و صنایع مستظرفه در یـادداشتی بـه وزارت امور خارجه در 30 اسفند 1309/21 مارس 1931 مـی‌نویسد:«بـه ‌‌موجب‌ تـلگرافی کـه اخـیرا از رئیس معارف خوزستان رسیده،مسیو دومـکنم بـیرق‌ فرانسه را‌ برفراز‌ قلعه‌ شوش نصب نموده،برطبق دستوری که از این وزارتخانه صـادر شـده،پس از مذاکرات،مشار‌ الیه را راضی کرده‌اند کـه بیرق را پایین بیاورد و اگـر مـایل باشد می‌تواند‌ در اوقاف‌ رسمی و اعـیاد‌،بـیرق‌ دولت ایران را نصب نماید.ضمنا مسیو دومکنم اظهار داشته است که قلعه‌ شوش مـلک دولت فـرانسه است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •