نمونه ای از سیاست های نظامی آمریکا در مقابل ایران

نمونه ای از سیاست های نظامی آمریکا در مقابل ایران

دولت ایران را تشویق کنید تا بدون اینکه به هیچ وجه وابستگیش و احتیاجش به کمک و راهنمایی ارتش ایالات متحده آمریکا کم بشود، مسئولیت بیشتری در مورد تکنیکهای مدیریت و برنامه ریزی و تشکیلات دهی کارمندان نظامی به عهده گیرد.

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

روابط نظامی آمریکا با ایران علیرغم آنکه از وسعت و گسترش زیادی برخوردار بود؛ اما کاملاً مختاطانه و بر پایه ایجاد وابستگی نظامی ایران به آمریکا وابسته بود. آمریکا ضمن ایجاد وابستگی و کسب سودهای کلان از فروش تجهیزات نظامی، امتیازات زیادی را نیز کسب می‌کرد:

«از جمله برنامه تجهیزات نظامی با احتیاط کامل با ایران همکاری کنید. ... یک تماس دائم با شاه و مشاوران اصلی نظامی اش در مورد احتیاجات نظامی اش برقرار کنید تا درخواست برای فروش لوازم نظامی غیر لازم ننماید. ... خریدهای خارجی تجهیزات نظامی حال و آینده ایران را به دقت سرپرستی کنید. ... فعالیتهای نمایندگان تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی را به دقت دنبال کنید تا مطمئن شوید که آنها قوانین تازه فروش اضافی را در نظر می‌گیرند و دنبال راههایی می‌گردند تا تعداد آمریکایی‌ها را که در رابطه با کنتراتچی های دفاعی در ایران کار می‌کنند تقلیل دهند. ... تجهیزات نظامی ما را در رابطه با حصول این اطمینان که برای قوای مجاز نظامی ایران کافی باشند بهدقت زیر نظر داشته باشید. البته این کار در چهارچوب راهنمای انتقال تجهیزات نظامی می‌باید عمل شود. همکاری نظامی ایران و آمریکا را دوباره امتحان کنید تا مطمئن شوید که در چهارچوب قانون عمومی 92 - ۹۵ عمل می‌کنیم. ... دولت ایران را تشویق کنید تا بدون اینکه به هیچ وجه وابستگیش و احتیاجش به کمک و راهنمایی ارتش ایالات متحده آمریکا کم بشود، مسئولیت بیشتری در مورد تکنیکهای مدیریت و برنامه ریزی و تشکیلات دهی کارمندان نظامی به عهده گیرد. ... برای آمریکا امتیازاتی در مورد پرواز بیش از حد هواپیماها در خاک و لنگراندازی کشتیهای نیروی دریایی در بنادر ایران به دست آورید.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •