شکایت مردم از فساد مالی و اداری مستشار بلژیکی

شکایت مردم از فساد مالی و اداری مستشار بلژیکی

در روزگاری که برخی از سیاسیون با طرح ادعاهایی چون اینکه «ما بجز آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی برتری نداریم!» و یا «ما برای تیم ملی میرویم، مربی خارجی می‌گیریم... مگر شهرسازی کشور از تیم ملی کشور کمتر است!؟»، ازسپردن برخی از امور کشوری به غربی ها حمایت می کنند بد نیست نگاهی به صفحات تاریخی انداخته شود. در یکی از اسناد تاریخی نامه هیات اتحادیه اصلاح طلبان پست مبنی بر ابراز نارضایتی از عملکرد کامیل مولیتور بلژیکی در اداره پست بدلیل اختلاس و خیانت به ایران، استخدام کارکنان بلژیکی با حقوق های گزاف، تضییع حقوق مسلمین و مساعدت با تقلبات و ... ، درخواست برکناری وی، وجود دارد که در ادامه عین سند آمده است.

کافه تاریخ- سند

 

در روزگاری که برخی از سیاسیون با طرح ادعاهایی چون اینکه «ما بجز آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی برتری نداریم!» و یا «ما برای تیم ملی میرویم، مربی خارجی می‌گیریم... مگر شهرسازی کشور از تیم ملی کشور کمتر است!؟»، ازسپردن برخی از امور کشوری به غربی ها حمایت می کنند بد نیست نگاهی به صفحات تاریخی انداخته شود. در یکی از اسناد تاریخی نامه هیات اتحادیه اصلاح طلبان پست مبنی بر ابراز نارضایتی از عملکرد کامیل مولیتور بلژیکی در اداره پست بدلیل اختلاس و خیانت به ایران، استخدام کارکنان بلژیکی با حقوق های گزاف، تضییع حقوق مسلمین و مساعدت با تقلبات و ... ، درخواست برکناری وی، وجود دارد که در ادامه عین سند آمده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •