ادای احترام به افراد در کلمات از منظر یک مسافر خارجی

ادای احترام به افراد در کلمات از منظر یک مسافر خارجی

قاجاریان در صورت محترم بودن مخاطب بهنگام مکالمه بجای کلمه ضمیر مفرد "تو" او را "شما" یعنی بصورت اول شخص جمع مورد خطاب قرار می‌دهند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

همچون امروز در گذشته نیز، سلسله مراتب احترام و تفاوت افراد و طبقات مختلف قاجاریان در صحبت کردن آنان و خطاب قرار دادن یکدیگر نیز مشهود بود. این تفاوت را می‌توان در مخاطب قرار دادن افراد و استفاده از کلماتی چون تو و شما مشاهده نمود. برای مسافران خارجی این ادبیات جای تامل داشت:
«در این کشور در صورت محترم بودن مخاطب بهنگام مکالمه بجای کلمه ضمیر مفرد "تو" او را "شما" یعنی بصورت اول شخص جمع مورد خطاب قرار می‌دهند و خویشتن را بجای " من " بصورت کلمه "بنده" اظهار می‌دارند  و هرگاه شئونات طرف مقابل بالاتر باشد جمله " سرکار شما " یا لغت " جنابعالی " را بکار می‌برند. البته ادای این نوع جملات در مورد اشخاص والا مقامی است که قصد میهماندار رعایت منتهای ادب و احترام در مورد آنان می‌باشد. درحالیکه درباره اشخاص دون پایه، از طبقات پائین خانواده یا اجتماع مثل نوکر، کلفت و امثال اینها همان ضمیر مفرد "تو" را بکار می‌برند، هر چند که گاه درباره بچه‌ها هم در حالیکه مورد خطاب و غضب پدر یا مادر قرار گرفته باشند نیز لغت "تو" کاربرد دارد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •