قاره آفریقا از نگاه شاعران ایران زمین

قاره آفریقا از نگاه شاعران ایران زمین

در اشعار فارسی نام افریقا‌ به‌ صـورت‌ «افریقیه‌« ضبط‌ شده و اغـلب مـنظور‌ از‌ واژه  « افریقیه »، افریقای شمالی و بـه ویـژه تونس کنونی و مناطق مجاور آن بوده است و در مفهوم قاره ‌ افریقای‌ امروزین ‌(با حدود جـغرافیایی شـناخته شده)به کار‌ نرفته‌ اسـت‌. در شعر و ادب فارسی قـدیم‌ترین‌ شـاعری‌ که‌ از افریقیه یـاد کـرده منوچهری دامغانی (اوایل سـدهء پنـجم)است که شعری بدین مضمون سروده است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در اشعار فارسی نام افریقا‌ به‌ صـورت‌ «افریقیه‌« ضبط‌ شده و اغـلب مـنظور‌ از‌ واژه  « افریقیه »، افریقای شمالی و بـه ویـژه تونس کنونی و مناطق مجاور آن بوده است و در مفهوم قاره ‌ افریقای‌ امروزین ‌(با حدود جـغرافیایی شـناخته شده)به کار‌ نرفته‌ اسـت‌. در شعر و ادب فارسی قـدیم‌ترین‌ شـاعری‌ که‌ از افریقیه یـاد کـرده منوچهری دامغانی (اوایل سـدهء پنـجم)است که شعری بدین مضمون سروده است. « روزی بود کاین پادشاه بخشد ولایت تو را از حد خط استوا تا غایت افریقیه، چـون بـه لشکرگه او آئینه پیل زنند شاه افـریقیه را جـامه فرونیل زنـند:». با نگاهی به تاریخ ادبیات ایران در می یابیم که در ذهـن سرایندگان،افریقا یکی از دورتـرین مناطق در غرب عالم بوده است، خاقانی شروانی ‌(شاعر‌ سدهء ششم) می گوید: «از در افریقیه تا حد چـین‌ نـام او فاروق دین افزای باد» بسیاری نیز مـعتقدند کـه حـوادث افـریقا الهـام بخش برخی از اشـعار اسـدی طوسی‌ بوده‌ است: «و ز آنجا سپه بردی زی قیروان‌ که گیرد به تیغ از فریقی روان‌ بر مرز افـریقیه بـا سـپاه‌ چو آمد شد این آگهی‌ نزد‌ شـاه» همچنین بسیاری‌ از‌ شاعران، نام بخش‌هایی از‌ افریقا‌ همانند مغرب، مصر، زنـگبار، نیل یا شهرهای این قاره همچون قاره و قیروان را در اشعار خود آورده‌اند: «گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت‌ گفتا در این معامله کمتر زیان کنند ‌(دیوان‌ حافظ) ، نگویم که بر آب قادر نـیند کـه بر شاطی نیل مستسقی‌اند (گلستان سعدی)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •