تصویری از کودکی عبدالحسین میرزا فرمانفرما

تصویری از کودکی عبدالحسین میرزا فرمانفرما

عبدالحسین خان نوه عباس میرزا و داماد مظفرالدین شاه قاجار بود. پدرش فیروز میرزا نصرت الدوله بود که لقب او بعداً به عبدالحسین خان و سپس به فرزند ارشدش (که او هم فیروز میرزا نام داشت) رسید. او در سال۱۲۶۷ش با عزت السلطنه دختر مظفرالدین میرزای ولیعهد ازدواج کرد و خزانه دار ولیعهد شد. عبدالحسین خان سه سال بعد لقب سالار لشکر گرفت و به ریاست قشون آذربایجان رسید.

کافه تاریخ- عکس

 

عبدالحسین خان نوه عباس میرزا و داماد مظفرالدین شاه قاجار بود. پدرش فیروز میرزا نصرت الدوله بود که لقب او بعداً به عبدالحسین خان و سپس به فرزند ارشدش (که او هم فیروز میرزا نام داشت) رسید. او در سال۱۲۶۷ش با عزت السلطنه دختر مظفرالدین میرزای ولیعهد ازدواج کرد و خزانه دار ولیعهد شد. عبدالحسین خان سه سال بعد لقب سالار لشکر گرفت و به ریاست قشون آذربایجان رسید.چند سال بعد هم که کردستان ضمیمه حکومت آذربایجان شد و زمام امور آن در دست ولیعهد قرار گرفت، فرمانفرما به حکمرانی کردستان انتخاب شد. مظفرالدین شاه هنگامی که به سلطنت رسید، داماد خود را به «ریاست امور سهام عسکریه و نظام» گمارد.عبدالحسین خان در اولین کابینه پس از مشروطه وزیر عدلیه بود و پس از آن نیز چند بار به وزارت داخله و وزارت جنگ رسید تا اینکه در سال ۱۲۹۴ در بحبوحه جنگ جهانی اول به ریاست وزرا انتخاب شد. فرمانفرما در شرایطی که گرایش غالب در افکار عمومی ایرانیان و اکثریت مجلس به نفع عثمانی و آلمان بود، به سود بریتانیا موضع می گرفت و همین امر باعث شد مجلس او را استیضاح کند. به این ترتیب فرمانفرما حامی منافع بریتانیا در ایران قلمداد شد. خانواده او از خاندان هایی به حساب می آمد که دولت بریتانیا همواره روی دوستی آنها حساب می کرد. او حتی از سوی پادشاه انگلستان نشان افتخار (gcmg) دریافت کرد.نصرت الدوله فرزند فرمانفرما نیز در ابتدا به دولتمردان بریتانیایی بسیار نزدیک بود. او به عنوان وزیر امور خارجه در دولت وثوق الدوله در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ نقش حیاتی به عهده داشت. عبدالحسین خان فرمانفرما رجل صاحب نام عالم سیاست ایران در دوران قاجار و پهلوی و یکی از ثروتمندترین مردان روزگار خود، روز ۳۰ آبان ۱۳۱۸ در تهران درگذشت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •