آثار باستانی سیستان توسط چه کسی کشف شد؟

آثار باستانی سیستان توسط چه کسی کشف شد؟

‌‌‌سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. دکتر‌ ریـچارد‌ فـرای‌، اسـتاد دانشگاه هاروارد آمریکا که در آذر ماه سال 1330 شمسی از سیستان بازدید کرده‌ است می‌گوید:«سیستان بهشت بـاستان شناسان است زیرا که آثار تاریخی از تمام‌ دوره‌های پیش در آنجا‌ موجود‌ و دست نـخورده است»...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

‌‌‌سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. دکتر‌ ریـچارد‌ فـرای‌، اسـتاد دانشگاه هاروارد آمریکا که در آذر ماه سال 1330 شمسی از سیستان بازدید کرده‌ است می‌گوید:«سیستان بهشت بـاستان شناسان است زیرا که آثار تاریخی از تمام‌ دوره‌های پیش در آنجا‌ موجود‌ و دست نـخورده است»  برای اولین بـار اورل اسـتین A.Stein در سال 1916 میلادی برابر با 1295 شمسی و هرتسفلد E.Hertsfeld در سال 1925 میلادی مطابق 1304 شمسی به سرزمین سیستان مسافرت کرده‌ و آنان در این مسافرتهای علمی خود به عظمت آثار باستانی پیش از تاریخ سیستان پی برده و در مصب«رود بیابان» بـین شیله و شاه محمد رضا موفق به کشف نقاط پیش از‌ تاریخی‌ متعددی همانند «رامرود»، «شهر سوخته»، «کلات گرد» و «مشی»شدند و در آنجا سفال منقوش پیدا کردند. اورل استین، در کوه خواجه موفق به کشفیات قـابل تـوجهی شد و بر این عقیده بود‌ که‌ آثار کوه خواجه باقی مانده پرسشتگاهی مربوط به مذهب بوداست.اما هرتسفلد پس از بازدید این آثار، اظهار کرده است که این خرابه‌ها باقی مانده کـاخ فـرمانداری از دوران‌ اشکانیان‌ است.  

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •