نامه نگاری میان علمای نجف و محمدعلی شاه

نامه نگاری میان علمای نجف و محمدعلی شاه

بعد از آنکه محمدعلی شاه تصمیم به برخورد با متهمان سوقصد نافرجام خود گرفت، برخی از رهبران مذهبی مشروطه همانند آیت‌الله بهبهانی و طباطبائی، با تلگراف‌هایی به علمای نجف از آنان تقاضای یاری و وساطت نمودند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بعد از آنکه محمدعلی شاه تصمیم به برخورد با متهمان سوقصد نافرجام خود گرفت، برخی از رهبران مذهبی مشروطه همانند آیت‌الله بهبهانی و طباطبائی، با تلگراف‌هایی به علمای نجف از آنان تقاضای یاری و وساطت نمودند. حاصل این تلگراف‌های رد و بدل شدن نامه‌هایی میان علمای نجف و محمدعلی شاه بود:
«در همین روزها، آقایان بهبهانی و طباطبایی از یک سو در تلگراف‌هایی برای عـلمای نجف، استقرار محمدعلی شاه در باغشاه و خطرناک بودن اوضاع را به آنان خبر دادند و از ایشان یاری خواستند و از سوی دیگر ایالت و ولایـات را هـم از آنـچه در تـهران می‌گذشت آگاه ساختند. علمای نجف به علمای تهران نـوشتند کـه هـرچـه از دسـتتان برمی‌آید انجام دهید. محمدعلی شاه هم در ٢٨ خرداد در تلگرافی برای علمای نـجف اظهار داشت که خود حامی مشروطه بوده ولی چون عده‌ای آن را به انحراف کشاندند، سکوت را جایز ندانسته و با این همه همچنان حامی مشروطیت خواهد بود. علمای نجف در ٣١ خرداد در پاسخ او ضمن ابراز تـردید در صـداقت و حسـن نیت وی در نهایت اعلام داشتند: امید است که انشاءالله تعالی به حسن تدارک و اقداماتی کـه کـامل مـوجب رفـع وحشت عموم باشد مبادرت فرموده گسیختگی کلی را که خدای نخواسته تکلیف حفظ دین و دولت و اعراض و اموال مـلت اقـتضای دیگـر خـواهـد داشت نخواهند داد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •