اشرف اراده بی رحمانه رضاشاه را به ارث برده است

اشرف اراده بی رحمانه رضاشاه را به ارث برده است

اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی علاقه زیادی به دخالت در عرصه سیاست داشت و با توجه به روانشناسی سیاسی خاص خود در بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی آن دوران ایفای نقش می کرد.

کافه تاریخ- کشکول

 

اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی علاقه زیادی به دخالت در عرصه سیاست داشت و با توجه به روانشناسی سیاسی خاص خود در بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی آن دوران ایفای نقش می کرد. این روحیه‌ قوی اشرف بر کارکنان سازمان سیا نیز کاملا روشن بود. آنان عزم راسخ و بی باکی اشرف‌ را‌ لازم داشتند تا بی ارادگی و ضعف محمدرضاشاه را در اجرای کودتا خنثی‌ کند‌. ویلیام‌ شـوکراس با استناد به گزارش های سیا، جرأت و جسارت اشرف را برای واشنگتن قابل استفاده‌ ذکر‌ کرده‌ ، به نقل از سیا می نویسد: «انگیزه های او [اشـرف ] نـاپاک و اعمال‌ او‌ بیش تر اوقات نـاشیانه اسـت. اما غریزه ای در تصمیم گیری دارد که در میان اطرافیان‌ شاه‌ بسیار ضروری است . شخصیت قوی و اصرار شدید او برای اقدام می تواند‌ برادرش‌ را از بی ارادگی خارج سـازد.» سـفارت‌ همچنین‌ معتقد‌ بود: «درحـالی کـه شاه رؤیای پیشرفت ملی‌ را‌ از پدرش به ارث برده ، اشرف اراده بی رحمانه رضاشاه را به خودش‌ منتقل‌ ساخته است»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •