توصیفی از کاروانسراهای ایران عصر قاجار

توصیفی از کاروانسراهای ایران عصر قاجار

بواسطه کاروانسراها، سفر در تمام مشرق زمین به ارزانی دست دهد و مسافرین را مخارج زیاد نشود. به علت اینکه غیر از کرایه حمل و نقل، تفاوتی در خرج برای حاضر و مسافر نباشد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

کاروانسراها یکی از مکان‌های مهم جهت مبادلات تجاری قاجاریان محسوب می‌شد. کاروانسراها که عمدتاً در نزدیکی بازارها قرار داشتند، محل استراحت و اقامت مسافران نیز بودند. وجود کاروانسراها یکی از عوامل مهم در تسریع ارتباطات و افزایش سفرها محسوب می‌شد:
«در فصل گرما مسافرین و قوافل عادتاً به کاروانسرا فرود می‌آیند و هم در صحرا اردو کنند، مگر از دزد ایمنی نداشته باشند. کرایه منزل در کاروانسراهای عرض راه، مطلقاً نمی‌گیرند، [اما] مبلغ قلیلی در کاروانسراهای واقع در شهرهای بزرگ به جهت گذاشتن بار و امتعه تجارتی مطالبه کنند. کاروانسراها هرقدر بزرگ باشد، بیشتر از پنجاه اطاق نشیمن ندارد. چون هر کاروان اگر با هم برسند، مجبور شوند که چند نفری در یک اطاق منزل کنند و یا در صفه و طویله مقام نمایند و یا به بام بالا روند. در طویله و صحن کاروانسرا، دویست مال و بیشتر توانند جای داد. اگر علاوه بر گنجایش محل باشد، ناچار در صحرا منزل کنند و به بام بالا روند. بواسطه کاروانسراها، سفر در تمام مشرق زمین به ارزانی دست دهد و مسافرین را مخارج زیاد نشود. به علت اینکه غیر از کرایه حمل و نقل، تفاوتی در خرج برای حاضر و مسافر نباشد، خرجی که در حضر کنند، در سفر هم به همان نحو خرج نمایند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •