سیاستی که به جای اشتغال، به سیل بیکاران افزود

سیاستی که به جای اشتغال، به سیل بیکاران افزود

سیاست اصلاحات ارضی تقاضای نیروی کار را کاهش داد و مکانیزاسیون و توسعه باغداری که در مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی تشویق شده بود باعث کاهش عده شاغلین شد.

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

یکی از تأثیرات منفی اصلاحات ارضی تغییر در وضعیت نیروهای شاغل و بیکار کشور بود. بر اساس قانون اصلاحات ارضی، سیاست مکانیزه شدن باعث بیکار شدن بخش عظیمی‌ از شاغلان این عرصه شد و در بلندمدت بر سیل بیکاران افزود:
«در ایران درصد شاغلین کشاورزی رو به کاهش بوده و از ۵۶ درصد در ۱۹۵۶ به ۳۳ درصد در ۱۹۷۶ تنزل یافته است. اما این کاهش نسبی با افزایش مطلقی از ۳۳۲۶۰۰۰۰ در ۱۹۵۶ به ۳۴۴۵۰۰۰ در ۱۹۷۶ توأم بوده است. این بر این واقعیت انگشت می‌گذارد که افزایش جمعیت در ایران چنان سریع است که تنها برای اینکه به عده بسیار کسانی که هم از پیش راهی بازار کاراند بازهم نیافزاید بایستی کشاورزی سطح اشتغال مطلق خود را حفظ کند. بنابر نظر سازمان بین‌المللی کار صرفه برای اینکه بیکاری افزایش نیابد لازم است در طول برنامه پنجم یک و نیم میلیون شغل تازه در بخش‌های دیگر ایجاد شود، بشرط اینکه سطح اشتغال در کشاورزی کاهش نیابد. اما قرائن گویای آن است که سیاست کشاورزی کنونی دارد تقاضای نیروی کار را کاهش می‌دهد: مکانیزاسیون و توسعه باغداری که در مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی تشویق شده بود از عده شاغلین کاست.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •