تقدس نان و نمک در فرهنگ عامیانه ایران

تقدس نان و نمک در فرهنگ عامیانه ایران

در فرهنگ برخی از مناطق ایران نظیر استان ایلام نمونه های بسیاری از آیین احترام به نان و نمک رواج دارد. مردان و زنان سال دیدۀ کرد و لر نیز به طور قطع با آن آشنا هستند، قسم خوردن به نان و نمک می باشد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در فرهنگ برخی از مناطق ایران نظیر استان ایلام نمونه های بسیاری از آیین احترام به نان و نمک رواج دارد. مردان و زنان سال دیدۀ کرد و لر نیز به طور قطع با آن آشنا هستند، قسم خوردن به نان و نمک می باشد؛ برای نمونه، هنگامی که بر سر سفرۀ ایلامیان موردی پیش آید، افراد سال دیده دست بر نان یا نمک می گذارند و به آن سوگند می خورند. این مورد نیز از رسوم رایج در ایران باستان بوده که امروزه در فرهنگ مردم ایام بازتاب یافته است. چنانکه «در یکی از حمله های فیروزِ ساسانی ( 457 میادی)، به هیاطله (ترکان)  که آنها از طریق جنگ و گریز، وی را به داخل سرزمین خود کشیده و محاصره کرده بودند، پادشاه هیاطله، سفیری نزد فیروز فرستاد و ضمن سرزنش او به خاطر زیاد ه خواهی و به خطر انداختن جان لشکریانش، به او اعلام کرد که هیاطله حاضر هستند او و لشکریانش را رها سازند، به شرط آنکه فیروز شخصاً در حضور پادشاه آنها زانو بزند و اظهار اطاعت و انقیاد نماید؛ همچنین مطابق آیین ایرانی ها سوگند یاد کند که دیگر به خاک آنها قشون نکشد. فیروز نیز به نمک سوگند یاد کرد که دیگر به آنها حمله نخواهد کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •