چانه‌زنی بر سر بازگشت امام به میهن

چانه‌زنی بر سر بازگشت امام به میهن

همزمان با مطرح شدن ورود امام به میهن، چندین پیشنهاد از سوی بختیار و آمریکا جهت ممانعت از بازگشت ایشان در نظر گرفته شد که تمام پیشنهادات حکایت از ترس رژیم و حامیان آن از ورود امام به کشور داشت. با این حال رژیم همچنان امیدوار بود بتواند امام و مردم را کنترل نماید..

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

همزمان با مطرح شدن ورود امام به میهن، چندین پیشنهاد از سوی بختیار و آمریکا جهت ممانعت از بازگشت ایشان در نظر گرفته شد که تمام پیشنهادات حکایت از ترس رژیم و حامیان آن از ورود امام به کشور داشت. با این حال رژیم همچنان امیدوار بود بتواند امام و مردم را کنترل نماید:
«بختیار، آن شب جلسه دیگر شورای امنیت ملی را تشکیل می‌داد. قرار بود در این جلسه، برنامه‌‌های مربوط به ورود امام خمینی را برای روز یکشنبه مورد بررسی مجدد قرار دهند. وقتی بقیه آمدند، همه ما توافق کردیم که همان طرح‌‌های از پیش تعیین شده را حفظ کنیم و آن چه را که برای روز جمعه در نظر داشتیم، روز یکشنبه هم انجام دهیم. به نظر می‌رسید که ما احتمالات و شقوق مختلفی در پیش داشتیم. اول این که، برسر عقب افتادن سفر امام خمینی از راه‌های مسالمت‌آمیز چانه بزنیم. بعد این که بختیار به پاریس برود و با آیت‌الله مذاکره کند و از هر مسأله‌ای حادتر و پردردسرتر این که، تا روز یکشنبه فرودگاه را ببندیم، حتی اگر این حرکت به درگیری با طرفداران امام خمینی منجر شود. قرار شد هردو امکان، در جلسه آن شب به بختیار پیشنهاد شود. در عین حال می‌توانستیم به امام خمینی اجازه دهیم وارد کشور شود و بعد از ورود او، با اوضاع برخورد کنیم. ارتش، کنترل مهرآباد را دردست می‌گرفت و سپس امام خمینی را به میدان شهیاد می‌آورد و در آن جا او را تحویل طرفدارانش می‌داد و سپس به مراکز مهم دولتی عقب می‌نشست. اگر جمعیت در بقیه مسیر [امام] خمینی، به هم می‌ریخت، دیگر به خودشان مربوط بود و در نظر ما فقط یک «واقعه» بود. طرح دیگر، این بود که فرودگاه باز بماند تا [امام] خمینی از پاریس پرواز کند. به محض پرواز هواپیما، فرودگاه را ببندیم و هواپیما را در میانه پرواز به جای دیگری منحرف کنیم. این احتمال از همه احتمالات دیگر کمتر مطلوب بود. علت آن هم، خطر درگیری با مردم، در فرودگاه بود.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •