فضل الله زاهدی سهم خود را از کودتا می خواهد!

فضل الله زاهدی سهم خود را از کودتا می خواهد!

بعد از کودتای 28 مرداد و فضل الله زاهدی کابینه جدید را معرفی نمود، بیشتر وزیران زاهدى افراد انگلوفیل و عده‏اى در زمرة هواخواهان آمریکا و چند تن نیز فراماسون بودند و یک تن از آنها به راستى عامل اجیر شده سیا و دیگرى خبررسان انگلستان بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بعد از کودتای 28 مرداد و فضل الله زاهدی کابینه جدید را معرفی نمود، بیشتر وزیران زاهدى افراد انگلوفیل و عده‏اى در زمرة هواخواهان آمریکا و چند تن نیز فراماسون بودند و یک تن از آنها به راستى عامل اجیر شده سیا و دیگرى خبر رسان انگلستان بود. در حقیقت زاهدى اوضاع کشور را به دوران پیش از دکتر مصدق و کابینه‏ هاى محافظه‏ کار و مطیع شاه بازگرداند و همة دستاوردهاى 28 ماه حکومت جبهة ملى و چند سال جنبش ملى کردن نفت ایران را نادیده انگاشت. انتظار نمى‏ رفت این کابینه دستاوردهاى جنبش ملى کردن نفت را حفظ کند و حتى کسانى هم که از وقایع پشت پرده خبرى نداشتند، در ناصیه این کابینه آثار رستگارى نمى‏دیدند. اردشیر زاهدى که در جهت تشویق سرهنگ ضرغام و سرهنگ بختیار - فرماندهان لشکر اصفهان و تیپ کرمانشاه - براى دست زدن به کودتا اقداماتى انجام داده و به این دو شهر سفر کرده بود، پس از بازگشت شاه به مقام آجودانى مخصوص او منصوب و زندگى او دگرگون شد. او و پدرش دیگر به دنبال زندگى کشاورزى و اشاعة زراعت مکانیزه در همدان نبودند و امکانات وسیعى در دسترسشان قرار داشت. دولت آمریکا براى بهبود اوضاع مالى ایران و پر کردن خزانة خالى کشور چندین بار وجوهى در کل به مبلغ 45 میلیون دلار در اختیار دولت ایران گذاشت که زاهدى سهمى از پولى را که براى کودتا تخصیص داده شده بود، براى خود مطالبه و سرانجام نیز دریافت کرد. از سوی دیگر، شاه نیز پس از مراجعت به ایران با تحمل روزگار سخت دربه‏ درى و سرگردانى، بسیار مصمم‏ تر و دوراندیش تر براى حفظ مقام خویش شده بود و دیگر تمایل نداشت چون گذشته به مقام غیرمسئول بودن و عدم مداخله در امور تظاهر کند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •