شاه: هویدا عجب آدم خوبی است!

شاه: هویدا عجب آدم خوبی است!

اما با ترور منصور، شاه در پاسخ به این اتفاق، یکی از نزدیکترین افراد به منصور را به این سمت گمارد و پس از مدتی فهمید که کسی بهتر از منصور را یافته است...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاید اگر منصور ترور نمی شد امیرعباس هویدا هرگز سمت نخست وزیری را بدست نمی آورد؛ چه برسد به آنکه بخواهد سیزده سال بر این مسند تکیه بزند. اما با ترور منصور، شاه در پاسخ به این اتفاق، یکی از نزدیکترین افراد به منصور را به این سمت گمارد و پس از مدتی فهمید که کسی بهتر از منصور را یافته است:
به دکتر محمود مشاور در کریدوری از دادگستری برخوردم. پرسید چه خبر تازه روز داری؟ موضوع هویدا و حضورش در مجلس ترکها و بیانات فلسفی را برایش شرح دادم. گفت بله؛ فلسفی به من می گفت: یک روز شاه می گفت این هویدا عجب آدم خوبی است. این کجا بود که دیر به حال او واقف شدم. او نخست وزیر خوبی است. من گفتم او ساعد جوان تری است که باب نخست وزیری این دوره است که به درد شما می خورد...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •