آموزگار؛ مامور سیا

آموزگار؛ مامور سیا

آموزگار مانند دیگر فرزانگان مأمور سیا است چرا؟ برای این که 1) او به نحوی آشکار از ملاقات با خارجی‌‌ها و بویژه آمریکائی‌ها پرهیز می‌کند و 2) آموزگار و پدرش (حبیب اللّه آموزگار) به طور ناگهانی و بدون هرگونه ابزار مشهود برای ثروتمند شدن به رفاه و ثروت رسیده‌اند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بسیاری از تحلیلگران آمریکایی قبل از روی کار آمدن نخست‌وزیران، میزان وابستگی سیاسی آنها به شاه و آمریکا را ارزیابی کرده و سپس در رابطه با روی کار آمدن آن گزینه تصمیم می‌گرفتند. از این رو وجه مشترک بسیاری از این افراد، مطیع بودن در برابر شاه و آمریکا بود:
«روشن معتقد است که جمشید آموزگار نخست‌وزیر بعد از هویدا می‌باشد. شاه می‌خواهد که تظاهر به دادن امکان به افراد جوان برای اداره امور را همچنان ادامه دهد. آموزگار باهوش و با استعداد است و دانشجوی برجسته‌ای بود. او در میان روشنفکران جوان، جایگاه خاصی دارد. روشن معتقد است که آموزگار مانند دیگر فرزانگان مأمور سیا است چرا؟ برای این که 1) او به نحوی آشکار از ملاقات با خارجی‌‌ها و بویژه آمریکائی‌ها پرهیز می‌کند و 2) آموزگار و پدرش (حبیب اللّه آموزگار) به طور ناگهانی و بدون هرگونه ابزار مشهود برای ثروتمند شدن به رفاه و ثروت رسیده‌اند. روشن معتقد است که آموزگار به دلیل دخالت‌ها و کنترل مستقیم شاه، نخست‌وزیری کارآ و نیرومند نخواهد بود و همچنین مانند سایر نخست‌وزیران قبلی، پایگاه مردمی‌نخواهد داشت.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •