ابتکارات پزشکی با طبیعت بیماران

ابتکارات پزشکی با طبیعت بیماران

نحوه درمانی بیماران به دو صورت مشخص مداوای بیمار از طریق طبف آنان یعنی "گرمی" و یا از طریق "سردی" انجام می‌گیرد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

طبابت در دوره قاجار متفاوت از شکل پیشرفته و مدرن آن بود. در آن دوره طبابت به شکلی سنتی و بر اساس طبع افراد صورت می‌گرفت و اغلب داروهایی که توسط اطبا تجویز می‌شد به صورت گیاهی بود که معمولاً در خود کشور تولید می‌گردید:
«بنا به تشخیص اطبای بنام ایران و تجربه کسب شده توسط آنان و کلیه امراض عارض شونده بر وجود انسان به دو گروه مجزا و مشخص "گرم" با " سرد" تقسیم می‌شوند و به همین طریق نحوه درمانی هم به دو صورت مشخص مداوای بیمار از طریق "گرمی" و یا از طریق "سردی" انجام می‌گیرد. طبق این روش معمولاً بیماری‌هایی از نوع " گرم " را با داروهائی از گروه "سردی درمان می‌کنند و بیماری‌های از نوع " سرد " را با داروهائی از نوع "گرمی".
حال فرض کنیم یک "حکیم " ایرانی را بالای سر بیماری برده‌اند و در ابتدا به عللی قادر به تشخیص صحیح بیماری از نوع گرم و سرد بودن آن نگردد. در اینصورت اولین کاری که او می‌کند این است که به بیمار مقداری دارو از نوع "گرمی" می‌خوراند. هرگاه حال بیمار رو به بهبود رفت که همین طریقه را این بار با اطمینان خاطری بیشتر ادامه می‌دهد، ولی هرگاه متوجه وخامت وضع و بدتر شدن حال او گشت به سرعت روش خود را تغییر می‌دهد و از داروهای نوع "سرد " بکار می‌برد و در عین حال از تجربه قبلی و انجام ابتکارات پزشکی خودش هم غافل نمی‌ماند. داروهایی که او تجویز می‌کند اغلب شامل داروهای گیاهی و سنتی قدیمی است که اکثر آن‌ها را در خود ایران تهیه می‌کنند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •