سـبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ایران عصر قاجاریه

سـبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ایران عصر قاجاریه

نقاشی قهوه‌خانه‌ای از اواخر دورهء زندیه و اوایل دورهء قاجار به وسیلهء میرزا مهدی شیرازی و سپس علی رضا قوللر آقاسی‌ شکل گرفت،اما تعدادی زیادی از‌ نقاشان‌،حسین قـوللر آقـاسی‌ را بنیان‌گذار سبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای می‌دانند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

نقاشی قهوه‌خانه‌ای از اواخر دورهء زندیه و اوایل دورهء قاجار به وسیلهء میرزا مهدی شیرازی و سپس علی رضا قوللر آقاسی‌ شکل گرفت،اما تعدادی زیادی از‌ نقاشان‌،حسین قـوللر آقـاسی‌ را بنیان‌گذار سبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای می‌دانند.کاربرد نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای بیشتر در قهوه‌خانه‌ها،ایوان‌ حسینیه‌ها و تکیه‌هاست.از ویژگی‌های بارز این نقاشی،جلوهء مردانهء آن است؛یعنی به‌ندرت تـصاویر‌ زنـان‌ در این‌گونه نقاشی‌ دیده می‌شود. هـمچنین،در نـقاشی قهوه‌خانه‌ای،فاصلهء دوری و نزدیکی، به اصطلاح امروزی بعد یا پرسپکتیو،نادیده گرفته شده است. در نقاشی خیالی یا عامیانه یا قهوه‌خانه‌ای‌،از‌ کشیدن صورت به‌ حالت نـیم‌رخ هـرگز به عنوان اصل رایـج اسـتفاده نشده است. ویژگی مهم نقاشی قهوه‌خانه‌ای،رنگ و ترکیب آن است،در این سبک هر رنگ بیان‌کننده ویژگی‌های موضوع‌ نقاشی‌ شده‌‌ است؛مثلا رنگ سرخ در‌ نقاشی‌ قهوه‌خانه‌ای‌ مذهبی،نشانهء شهادت است،و رنگ سـبز در نـقاشی قهوه‌خانه‌ای از نوع‌ حماسی،بیانگر پهلوانان و یلان است. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •