عاقبت روزنامه نگار سوگلی رضاخان

عاقبت روزنامه نگار سوگلی رضاخان

یکی از پدیده های رایج در عصر پهلوی اول، به دلیل فضای سیاسی بسته کشور، ظهور پدیده ای به نام مطبوعات درباری بود، اصحاب رسانه ای که وظیفه شان تمجید و ستایش از رضاخان و سلطنت پهلوی بود.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

یکی از پدیده های رایج در عصر پهلوی اول، به دلیل فضای سیاسی بسته کشور، ظهور پدیده ای به نام مطبوعات درباری بود، اصحاب رسانه ای که وظیفه شان تمجید و ستایش از رضاخان و سلطنت پهلوی بود. فرج الله بهرامی(تبریزی‌) ملقب‌ به‌ دبیر اعظم در‌ سال‌ 1300 هجری متولد شد‌. در‌ کودتای‌ 1299 ریاست وزارت جنگ را عهده‌دار بود و بـعد از کـودتا نیز تا مدتی‌ همین‌ سمت را حفظ کرد.پس از‌ به‌ سلطنت رسیدن‌ رضا‌ خان‌، مورد توجه رضاشاه واقع‌ شد و به سمت ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی منصوب گردید. بهرامی که نسبت بـه تـاریخ و جـغرافیای‌ ایران‌ از آگاهی‌ زیادی برخوردار بـود یـکی‌ از‌ هـفت‌ نفری‌ بود‌ که به قصر‌ سلطنتی‌ فرا خوانده شد تا بر معلومات‌ رضاخان بیفزاید. در دوره ریاست الوزرایی رضاخان پیش‌نویس اکثر سخنرانیهای‌ وی‌ تـوسط‌ بـهرامی تهیه می‌شد. دبیر اعظم پس از‌ مدتی‌ مورد‌ خشم‌ رضـا‌ شـاه‌ واقع شد و به زندان افتاد،امّا با وساطت‌ مخبر السلطنه از زندان آزاد و به عنوان سرپرست محصلین قورخانه به اروپا رفت.سـپس بـه‌ حـکومت اصفهان و فارس رسید‌.بعد از آن در کابینه مخبر السلطنه به وزارت پست و تـلگراف‌ انتخاب شد و در سال 1313 همزمان با برگزاری کنگره فردوسی به حکومت خراسان منصوب‌ شد.او مجددا مورد خشم‌ رضا‌ شـاه واقـع و بـه ملایر تبعید گردید.بعد از شهریور 1320 مدتی به‌ کار نویسندگی در روزنامه شـفق سـرخ پرداخت و چند ماهی وزیر کشور کابینه قوام السلطنه بود. بعد از‌ آن‌ استاندار اصفهان شد و سرانجام بـار دیـگر بـه زندگانی ادبی خود بازگشت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •