اولین قراداد رسمی کشف آثار باستانی ایران را چه کسانی منعقد نمودند؟

اولین قراداد رسمی کشف آثار باستانی ایران را چه کسانی منعقد نمودند؟

تاریخ و تمدن و فرهنگ ریشه دار ایران همواره مورد توجه کشورهای دیگـر؛ بـه ویـژه اروپاییان بوده است . در این میان، فـرانسویها‌ نـخستین‌ گام هــا را بـرای رسـیدن بـه آثـار تمدن ایران برداشتند..

کافه تاریخ- کافه هنر

 

تاریخ و تمدن و فرهنگ ریشه دار ایران همواره مورد توجه کشورهای دیگـر؛ بـه ویـژه اروپاییان بوده است . در این میان، فـرانسویها‌ نـخستین‌ گام هــا را بـرای رسـیدن بـه آثـار تمدن ایران برداشتند. آنها با ورود به ایران و انعقاد قراردادهای متعدد، امتیازهای زیـادی برای باستان شناسی در ایران کـسب کردند.  در سال‌ ١٨٩٤‌ میلادی‌ (١٣١٢ هجری قمـری) رنـه دو بــالوا، وزیـر مـختـار و ســفیر فرانسه موفق میشود قراردادی را با ناصرالدین شاه قاجـار منعقـد کنـد و بـر‌ اسـاس‌ آن ، امتیاز انحصاری تحقیقات بـاستان ‌ ‌شـناسی در سراسر ایران‌ را‌ به دست آورد. بر اساس ایـن قرارداد، فرانسویها حفاریهای خود را در شوش آغاز مـیکنند .  در‌ دورة‌ مـظفرالدین‌ شاه نیز پـس از سـفر شـاه بـه پـاریس در سـال‌ ١٩٠٠ مـیلادی (١٣١٨هجری قمری) قرارداد دیگری میان ایران و فرانسه منعقد مـیشود. به استناد ایـن قرارداد، کلیۀ اشیاء مکشوف‌ در‌ شوش‌ به فرانسه تعلق میگیرد و دولت فرانسه فـقط بهای وزن فلزات قیمتی‌ مـثل‌ طـلا و نقره را که طی حفریات کشف میشـود، بـه خزانـۀ دولـت شاهنشاهی خواهد پرداخت و در مورد‌ سایر‌ نـواحی‌ ایـران ، نیمـی از اشـیاء مکشـوف بـه دولت شاه و نیم دیگر به دولت‌ فرانسه‌ تعلق‌ دارد . 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •