عدد سه سمبل خیر، فال خوب و شانس
قداست عدد سه در افسانه های ایرانی

عدد سه سمبل خیر، فال خوب و شانس

افسانه ها اگرچه بر محور حوادث غیرواقعی می گردند و از یک رشته عناصر مرتبط با اعمال انسانها تشکیل یافته است که روساخت و ظاهر آن محسوب می شوند. درون مایه و ژرف ساخت نیز دارند که دنیای نامحسوس افسانه ها را تشکیل میدهند. کاربرد اعداد نیز در افسانه های ملل همانندی خاصی دارد و نقش آنها بعنوان نماد، نمایشگر اشخاص، کمیّت و کیفیت و مناسبات زندگی انسانهاست.

کافه اریخ- سبک زندگی

 

افسانه ها اگرچه بر محور حوادث غیرواقعی می گردند و از یک رشته عناصر مرتبط با اعمال انسانها تشکیل یافته است که روساخت و ظاهر آن محسوب می شوند. درون مایه و ژرف ساخت نیز دارند که دنیای نامحسوس افسانه ها را تشکیل میدهند. کاربرد اعداد نیز در افسانه های ملل همانندی خاصی دارد و نقش آنها بعنوان نماد، نمایشگر اشخاص، کمیّت و کیفیت و مناسبات زندگی انسانهاست. اعداد یک و دو در افسانه های ملل پرکاربردند. باید گفت که علم عدد، زبان رمزی خود را از متافیزیک زندگی دیانتهای قدیم گرفته و به نوعی نشأت یافته از عادات و رسوم، فلسفه ها و اخلاقیات است. نکته جالب دیگر، ارتباط میان جهان و عدد است؛ چراکه در تمدنهای قدیم، اعداد به عنوان رموزی برای نگارش سرّی، مورد کاربرد قرار می گرفتند و این حاکی از رابطه متافیزیک و انسان است و به این جهت است که انسان در دوران باستان به رمز عدد و اهمیت دینی آن پی برد.  عدد سه، در افسانه های ایرانی عددی مقدس است؛ و سمبل خیر، فال خوب و شانس زیباست و آفرینش را نشان میدهد. عدد سه از پرکاربردترین اعداد در افسانه های مورد بررسی است. در سراسر جهان، سه عددی بنیادی است. است. « همه » سه نخستین عدد در بردارندة واژة سه تداعی کنندة انسان (بدن، جان، روح)، چرخۀ حیات (تولد، زندگی، مرگ)، سیکل کامل (آغاز،میان، پایان) و (گذشته، حال، آینده) است. در اساطیر ایرانی، جمشید دارای سه فره یا به عبارتی بهتر فرهی با سه جلوه است. یکی از آنها که فره خدایی است به مهر میرسد. فرةشاهی به فریدون میپیوندد و فرة پهلوانی را گرشاسب به دست می آورد. (خدا، شاه، پهلوان). اژی دهاک سه سر داشت و جامعۀ طبقاتی سه گانه بود: موبدان، ارتشداران و کشاورزان. این عدد بیانگر نور و روحانیت همراه با نوعی وحدانیت است. در مسیحیت سخن از تثلیث مقدس پدر، پسر و روح القدس دیده می شود. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •