رقابت تسلیحاتی ایران و همسایگانش

رقابت تسلیحاتی ایران و همسایگانش

عراق یک چهارم ایران جمعیت داشت. علی رغم داستانهائی که در جراید آمریکایی درباره انبار شدن مقادیر عظیمی اسلحه در ایران می‌نوشتند، عراق تانکهای مدرنتر و هواپیماهائی با کارآئی برتر از ایران در اختیار داشت...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بخش عظیمی از منابع نفتی کشور صرف خرید سلاح‌های نظامی از غرب می‌شد. با این حال بسیاری از این سلاح‌ها در مقابل سلاح‌ها و تجهیزات سایر کشورها که بعضاً با ایران نیز اختلاف و دشمنی داشتند، از کیفیت پایین‌تری برخوردار بود:
«پس از ۱۹۷۳ ایران مبالغ عظیمی صرف خرید تجهیزات و آموزش نظامی نمود. وقتی در این باره از شاه سؤال میشد با هیجان بسیار از این کار دفاع میکرد .از سلاحهای پیشرفته‌ای که اتحاد شوروی به عراق تحویل داده ناراحت بود. عراق یک چهارم ایران جمعیت داشت. علی رغم داستانهائی که در جراید آمریکایی درباره انبار شدن مقادیر عظیمی اسلحه در ایران می‌نوشتند، عراق تانکهای مدرنتر و هواپیماهائی با کارآئی برتر از ایران در اختیار داشت، شاه همچنین از تقسیم پاکستان دلواپس بود و این نکته را روشن ساخته بود که چنانچه هندوستان در مقام تجزیه پاکستان برآید ایران در کنار پاکستان قرار خواهد گرفت.
اضافه بر این، شاه از اوضاعی که در افغانستان روی میداد اندیشناک بود. در ۱۹۷۳ محمد داوود، ظاهرشاه عموزاده خود را خلع و به رژیم سلطنتی آن کشور پایان داد. داوود را افغانی وطن پرستی میدانستند، ولی ایرانیها از اینکه نفوذ شوروی در افغانستان رو به افزایش نهاده بود و جناح چپ هر موقع که شور وی مصلحت میدید وارد میدان میشد نگران بودند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •