مراسم کوزه شکنی در چهارشنبه سوری
انعکاس رسوم و سنت ها در شعر ایرانی

مراسم کوزه شکنی در چهارشنبه سوری

سنت های رفتاری و آداب‌ و رسوم‌، رفتار عمومی یک قوم یا ملت در بخش هـا و آیین های مختلف زندگی عادی (جشن ها، مراسم ازدواج، سـوگواری، مهمـانی ، آداب غـذا خوردن، آداب لبـاس پوشـیدن، نحوة معاشرت‌، معاملات‌ و...) هستند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

سنت های رفتاری و آداب‌ و رسوم‌، رفتار عمومی یک قوم یا ملت در بخش هـا و آیین های مختلف زندگی عادی (جشن ها، مراسم ازدواج، سـوگواری، مهمـانی ، آداب غـذا خوردن، آداب لبـاس پوشـیدن، نحوة معاشرت‌، معاملات‌ و...) هستند. با توجه به غنا و عمق شعر ایرانی این آداب، پشتیبان و زمینـة اثبات ادعاهای شاعرانة بسیاری بوده است.  یکی از این رسوم سنت کوزه شکنی می باشد که در اشعار مختلف به آن پرداخته شده است.  
با تن خاکی میسر نیست سیرابی ز وصل کوزه بشکن ، سر به جوی‌ آب‌ حیوانش گـذار 
از مراسم مخصوص چهارشنبه سوری آن بـود کـه درون کـوزة کهنـه ای مقـداری نمـک و زغال و سکه دهشاهی می ریختند و به نیت‌ دفع‌ بلا آن را از‌ پشت‌ بام به کوچه می انداختند.   

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •