میانه رو ها در میانه انقلاب

میانه رو ها در میانه انقلاب

میانه رو ها در میانه انقلابنکته قابل توجهی که در آنها (میانه‌روها) بود این است که به نظر می‌رسد رهبران میانه رو اکنون به اندازه کافی از ابراز کردن نگرانیهای خود هراس دارند. در عین اینکه نقطه نظرهای خود را نسبت به ابقاء شاه در چارچوب قانون اساسی ارائه می‌دهند تا به عنوان تاکتیک یا به دلایل دیگر چنین وانمود کنند که در خط ]امام[خمینی هستند...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی


سیاست میانه‌روهای انقلاب، تأکید بر سازش و قرار داشتن شاه در رأس حکومت بود. بدین معنا که شاه سلطنت کند و نه حکومت. سلطنتی که مبتنی بر حکومت اسمی باشد و نه واقعی. میانه‌روها ضمن داشتن این دیدگاه، در موضعی متناقض خط همراهی با امام خمینی را نیز دنبال می‌کردند:
«نکته قابل توجهی که در آنها (میانه‌روها) بود این است که به نظر می‌رسد رهبران میانه رو اکنون به اندازه کافی از ابراز کردن نگرانیهای خود هراس دارند. در عین اینکه نقطه نظرهای خود را نسبت به ابقاء شاه در چارچوب قانون اساسی ارائه می‌دهند تا به عنوان تاکتیک یا به دلایل دیگر چنین وانمود کنند که در خط ]امام[خمینی هستند...
آنها از شاه و دولت او از اینکه چندان توجهی به آنان نشده انتقاد می‌کنند. البته شاید در آغاز کار آنها محق بودند ولی بعدها این انتقاد به خود آنها وارد است که شهامت انتخاب روش جدایی را نداشتند. «البته یکی از دلایل مخالفت رهبران مذکور با ]امام[خمینی شاید وحشت آنها از افکار عمومی است، زیرا که آنها از دولت باج می گرفتند و سالها زیر سایه دولت هویدا امرار معاش کرده بودند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •