چه کسی برای اولین بار تشکیلات نظمیه در ایران را سامان داد؟

چه کسی برای اولین بار تشکیلات نظمیه در ایران را سامان داد؟

سـابقه ایجــاد تـشکیلات نظمیـه‌ بـه‌ شـکل‌ نـوین بـرای تـأمین امنیـت بـه اوایـل عهـد ناصری(١٣١٣-١٢٦٤ق) باز می گردد. امیرکبیر‌(١٢٦٨‌-١٢٦٤ق‌ ) زمانی کـه بـه صـدارت رسید در اولین گام اقدام به تأمین امنیت شهرها و راهها‌ کرد‌.

کافه تاریخ- کشکول

 

سـابقه ایجــاد تـشکیلات نظمیـه‌ بـه‌ شـکل‌ نـوین بـرای تـأمین امنیـت بـه اوایـل عهـد ناصری(١٣١٣-١٢٦٤ق) باز می گردد. امیرکبیر‌(١٢٦٨‌-١٢٦٤ق‌ ) زمانی کـه بـه صـدارت رسید در اولین گام اقدام به تأمین امنیت شهرها و راهها‌ کرد‌. نخستین اقـدامش ایجـاد سازمان خفیـه بـود که او را از تمام امور کشور‌ و دربار‌ مطلع‌ می ساخت . عنوان نظمیه را نخستین بـار او بــه کــار بـرد و کار نظمیه و اداره‌ امور‌ امنیتی شهر را بر عهده وزارت داخله گذاشت . ناصـرالدین شــاه در سـفر دوم‌ خود‌ به‌ اروپا (١٢٦٥ق ) کنت دومونت فورت را برای تأسیس اداره پلیس به ایران آورد. وی نیز‌ نظامنامه‌ ای جهت وظایف این اداره تنظیم کـرد. نـخستین تــابلوی شـهربانی ، کـه روی‌ آن‌ عبارت‌ « اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه » نوشته شده بود در سـردر عمـارت واقع در خـیابان «المـاسیه‌ » نصب‌ شد‌ و کنت ملقب به نظام الملک شد. از مفاد این تابلو چنـین بر می‌ آید‌ کـه وظـایف شـهربانی و شهرداری تهران در ابتدا توسط یک اداره انجام می شد. بعد از استبداد‌ صغیر‌( خرداد١٢٨٧-تیـر١٢٨٨ش ) و سـلطنت احـمدشـاه( ١٣٤٣-١٣٢٦ق )، مـجلس دوم( آبان١٢٨٨-دی١٢٩٠ش ) درصدد برآمد‌ برای‌ ایجـاد امنیـت در شـهرها سـازمانی فراخور احتیاج‌ کشور‌ ایجاد‌ کـند و سـازمانی بـه نام اداره کل نظمیـه‌ بـه‌ وجـود آمـد. در زمـان نیابت سلطنت ناصرالملک(١٣٣٢-١٣٢٨ق )، او مستشاران سوئدی را‌ بـرای‌ ایجـاد نـظمیـه بــه ایران آورد‌ و اداره‌ نظمیه را‌ بر‌ اسـاس‌ مـوازین اروپـایی شـکل داد ولـی رضـاخـان‌ در‌ سـال  ١٣٠٢ش به خدمت سوئدیها پایان داد و آن را بـه افـسران ایرانـی‌ سپرد‌. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •