قاچاق مواد مخدر دولو در سوئیس

قاچاق مواد مخدر دولو در سوئیس

اه به جای توبیخ و تنبیه شاهزاده دولو به عنوان مقصر اصلی تمام کاسه و کوزه ها را بر سر سفیر ایران در سوئیس شکست. در این جریان دکتر لقامن ادهم را... ابتدا دو سه ماهی به آلمان فرستادند و بعد هم متعاقب فراخواندنش به تهران، دیگر او را به هیچ سمت دولتی نگماشتند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

فساد دربار پهلوی گاهی به خارج از مرزها نیز می کشید و جالب آنکه هیچ برخوردی با فرد خاطی صورت نمی گرفت. نمونه آن قاچاق مواد مخدر دولو در کشور سوئیس بود که توسط مقامات سوئیسی برملا شد و واکنش دولت سوئیس و حکومت پهلوی در جای خود قابل تامل بود:
دولت سوئیس بعد از این روسوائی، رئیس تشریفات وزارت خارجه خود را از مقامش برکنار کرد ولی به جای طرد او دست به اقدامی منطقی زد و با سمت سفیر سوئیس در ایران به تهران فرستادش. در حالی که دربار شاه کاری دقیقا خلاف منطق انجام داد و به جای توبیخ و تنبیه شاهزاده دولو به عنوان مقصر اصلی تمام کاسه و کوزه ها را بر سر سفیر ایران در سوئیس شکست. در این جریان دکتر لقامن ادهم را... ابتدا دو سه ماهی به آلمان فرستادند و بعد هم متعاقب فراخواندنش به تهران، دیگر او را به هیچ سمت دولتی نگماشتند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •