خارج کردن تمام مخالفان قدرت از صحنه سیاست

خارج کردن تمام مخالفان قدرت از صحنه سیاست

شاه نه تنها مخالفان خود را عقب رانده بود، نیروهای رقیب خود را نیز که در گذشته سهمی از قدرت حکومت را در دست داشتند از صحنه خارج کرده و تمام قدرت و اختیارات حکومت را در دست خود متمرکز ساخته بود...

کافه تاریخ- کشکول

 

شاه در راستای تمرکز قدرت و تکمیل قدرت دیکتاتورمأبانه خود اقدامات زیادی در عرصه سیاسی و اقتصادی انجام داد و ظاهراً توانست تا اواسط دهه 50 تمام تهدیدات بالقوه مخالفان را سرکوب و ناکام نماید:
«چنین به نظر می‌رسید که شاه مهار قدرت را در ایران کاملاً بدست گرفته و با اقداماتی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضع زندگی مردم از نظر مادی مخالفان خود را با فاصله زیادی در عقب گذاشته است. شاه نه فقط مخالفان خود را عقب رانده بود، بلکه نیروهای رقیب خود را نیز که در گذشته سهمی از قدرت حکومت را در دست داشتند از صحنه خارج کرده تمام قدرت و اختیارات حکومت را در دست خود متمرکز ساخته بود. احزاب سیاسی گذشته جای خود را به احزاب ساخته و پرداخته خود شاه داده و یک حکومت دمکراسی نمایشی بوجود آورده بودند، روسای عشایر و ملاکیں بزرگ که در گذشته قدرت‌های موثری به شمار می‌آمدند پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی در سال‌های دهه 1960 فلج شده و صحنه را خالی کرده بودند. شاه مخالفان مذهبی خود را هم سرکوب کرده و پس از وقایع خونین بهار سال 1963 (خرداد ۱۳۴۲ - م) حرکتی جدی از سوی مخالفان مذهبی که موقعیت شاه را بخطر بیاندازد مشاهده نشده بود.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •