باستان شناس ترین هیئت دیپلماتیک انگلیسی ها در ایران

باستان شناس ترین هیئت دیپلماتیک انگلیسی ها در ایران

در میان‌ هیئت‌های‌ سـیاسی‌ بـریتانیا، هیئت سرگور اوزلی بـیشترین تعداد پژوهشگران تاریخ را داشت. برادر سفیر، یعنی‌ سر‌ ویلیام اوزلی (1767تا1842م/1181تا1258ق)،  نیز از‌ اعضای‌ این‌ هـیئت بود...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در میان‌ هیئت‌های‌ سـیاسی‌ بـریتانیا، هیئت سرگور اوزلی بـیشترین تعداد پژوهشگران تاریخ را داشت. برادر سفیر، یعنی‌ سر‌ ویلیام اوزلی (1767تا1842م/1181تا1258ق) ،  نیز از‌ اعضای‌ این‌ هـیئت بود. او در سال‌های 1811و1812م/1226و1227ق در ایران به سر می‌برد‌ و در‌ این ایام، به‌همراه سایر دوستانش از جمله جیمز موریه، در اکـتشاف‌های بـیشاپور و تـخت‌جمشید و ری شرکت کرد. بعضی از‌ مجسمه‌ها‌ و نقش‌برجسته‌های‌ سنگی که او از آپادانا خارج کرد، درنهایت به موزﮤ بریتانیا راه یافتند و هم‌اکنون در‌ آنـجا‌ ‌ ‌نـگهداری می‌شوند. او سپس به‌طور مستقل، به جست‌وجوی آثار‌ باستانی‌ در‌ فسا و داراب مشغول شد و حـتی بـه اشـتباه، در صدد کشف قبر کوروش در فسا برآمد‌. اوزلی‌ در‌ حوالی داراب به کشف نقش‌برجسته‌ای از شاپور اول موفق شد؛ امـا مهم‌ترین‌ نتایج‌ کاوش‌های او به آثار جلگه مرودشت و به‌ویژه تخت‌جمشید و استخر مربوط بود. او بـرای پیشرفت کار کشفِ‌ رمـز‌ خـطوط میخی هخامنشی، تمامی این کاوش‌ها را در اختیار گروته‌فند قرار داد‌ . 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •