پاره شدن آخرین حلقه‌های زنجیر استعمار

پاره شدن آخرین حلقه‌های زنجیر استعمار

مصدق طی بیست و هفت ماه زمامداری خود اجرای دقیق سیاست موازنه منفی را نصب العین قرار داد و بسیاری از قراردادهای استعماری گذشته را از بین برد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سیاست موازنه منفی دکتر مصدق چند مرحله اساسی را طی نمود و در ثمره نهایی آن خلع ید قدرت‌های غرب و شرق از ایران بود. هدف نهایی موازنه منفی دکتر مصدق استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و آزادی سیاسی بود:
«مصدق طی بیست و هفت ماه زمامداری خود اجرای دقیق سیاست موازنه منفی را نصب العین قرار داد: اولاً در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و اداره صنایع نفت را به شرکت ملی نفت ایران سپرد. در ثانی در ۹ بهمن ۱۳۳۱ شیلات دریای خزر را که همچنان در دست شوروی‌ها بود ملی کرد و بدین سان آخرین حلقه‌های زنجیر استعمار دوران‌های گذشته را از دست و پای ملت ایران گشود و پس از یکصد و پنجاه سال ملت استعمارزده ‌ایران را در میان ملل جهان آزاد و سر بلند ساخت. مصدق قبلاً در یکی از نطق‌هایش گفته بود: «اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم از طریق اختناق و زور و قلدری نخواهیم توانست برای مردم ناراضی کاری انجام بدهیم.» او در دوران زمامداری‌اش طعم آزادی و حکومت ملی را به مردم چشانید و هرگز قدم از جاده دموکراسی بیرون نگذاشت و کسی را به جرم عقیده یا فعالیت سیاسی زندانی نکرد و جلو مطبوعات و احزاب مخالف را نگرفت. در واقع زمامداری مصدق نخستین تجربه در جهت بکار بستن اصول دموکراسی از جانب دولت در ایران بود، هر چند به دلایلی این تجربه با شکست روبرو شد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •