اهمیت نقش بازار در مبارزه با استعمار واستبداد

اهمیت نقش بازار در مبارزه با استعمار واستبداد

جدای از نقش پر اهیمت روحانیت در مقابله با استعمار خارجی و استبداد داخلی، نیرویی که همیشه همراه این جریان بود بازار بود. تقابل روس ها با مردم در شهر تبریز در جریان حوادث مشروطه به خوبی نمایانگر این واقعیت است...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

جدای از نقش پر اهیمت روحانیت در مقابله با استعمار خارجی و استبداد داخلی، نیرویی که همیشه همراه این جریان بود بازار بود. تقابل روس ها با مردم در شهر تبریز در جریان حوادث مشروطه به خوبی نمایانگر این واقعیت است:
«مبارزه بازاریان با استبداد و استعمار در سال 1331ه.ق/1913 ب م هنگام اشغال تبریز به دست قشون روسیه تزاری از نمونه های دیگر مقاومت این طبقه بود. از 35 نفر کسانی که در جریان این حوادث به دست قشون روسیه به شهادت رسیدند 18 نفر از اصناف،6 نفر از تجار، 6 نفر از علما و 4 نفر از عمال دیوانی و یک نفر از فلاحان بودند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •