علاقه زنان حرمسرای دربار محمدشاه قاجار به گل های مصنوعی
ماجرای اعزام دانشجو برای آموزش صنعت گلسازی

علاقه زنان حرمسرای دربار محمدشاه قاجار به گل های مصنوعی

در سال 1811 دو‌ تن‌ از جوانان ایرانی به فرمان عباس میرزا به عـنوان نخستین دانشجویان‌ ایرانی در خارج از کشور به انگلیس رفتند.دومین گروه از دانشجویان ایرانی نیز در سال 1813 م به‌ سرپرستی‌ میرزا‌ صـالح شـیرازی بـرای تحصیل روانه انگلیس شدند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در سال 1811 دو‌ تن‌ از جوانان ایرانی به فرمان عباس میرزا به عـنوان نخستین دانشجویان‌ ایرانی در خارج از کشور به انگلیس رفتند.دومین گروه از دانشجویان ایرانی نیز در سال 1813 م به‌ سرپرستی‌ میرزا‌ صـالح شـیرازی بـرای تحصیل روانه انگلیس شدند.علاوه بر دانشجویان یاد شده در زمان ولایـت عـهدی عباس میرزا چهار تن دیگر نیز برای تحصیل و یا کارورزی به روسیه و فرانسه‌‌ اعزام‌ شدند. در ایـن مـیان حـاج عباس شیرازی در سال 1235 ق برای فراگرفتن فن گل‌سازی(ساخت‌ گلهای مصنوعی از پارچه و کـاغذ)بـه فـرانسه اعزام شد.از این روی وی را‌ می‌توان‌ نخستین‌ دانشجو و کارآموز اعزامی از ایران‌ به‌ فرانسه‌ دانست. اعزام حـاج عـباس شـیرازی به پاریس حکایت جالبی دارد که مطلب آن از کتاب پنجاه سال‌ تاریخ نانصری نقل می‌شود‌: «در زمـانی که محمد شاه قاجار هنوز‌ جوان‌ بود و پیش پدرش عباس میرزا در تبریز زندگی مـی‌کرد یـکی از تـجار فرنگی مقداری گل مصنوعی به ایران‌ آورد‌ و چند‌ دسته‌ از همان گلها از تهران به تبریز رسـید.زنـان اندرونی‌ محمد میرزا عاشق و فریفتهء آنها شدند و خواستار تزئین اتاق‌های خود با گـلهای مـصنوعی خـارجی شدند.از آنجا که‌ تهیهء‌ آن‌ مقدار گل مصنوعی در تبریز امکان نداشت و کسی هم یافت نـمی‌شد‌ کـه‌ بتواند نظیرشان را بسازد، محمد میرزا یکی از نقاشان خود(حاج عباس شیرازی)را روانـهء فـرنگستان‌ کـرد‌ تا‌ صنعت گلسازی را فرا گیرد و با این هنر به ایران بازگردد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •