آزادی محکومین خارج از قواعد قانونی و بنا بر تصمیم فرمانروا
این همان دموکراسی ایرانیزه است!

آزادی محکومین خارج از قواعد قانونی و بنا بر تصمیم فرمانروا

حکومت ایران در عصر پهلوی اگرچه نام یک حکومت مشروطه را یدک می کشید، اما در واقع از آن بویی نبرده بود. حتی حبس و زندان رفتن و خارج شدن یک شخص نیز خارج از قواعد قانونی و بنا بر تصمیم فردی فرمانروا بود...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

حکومت ایران در عصر پهلوی اگرچه نام یک حکومت مشروطه را یدک می کشید، اما در واقع از آن بویی نبرده بود. حتی حبس و زندان رفتن و خارج شدن یک شخص نیز خارج از قواعد قانونی و بنا بر تصمیم فردی فرمانروا بود:

«مدتی بود دوره حبس محکومیت او «ارتشبد هدایت»  و سرلشکر معینی تمام شده بود. بیچاره معینی هنوز در زندان است و ارتشبد هدایت آزاد شد.  گفتم وقتی مدت محکومیت سرآید دیگر چطور در زندان آنها را نگاه می دارند!  «دکتر معظمی» سری تکان داد و گفت در ارتش قانون و اصول که حکومت نمی کند. کسی که حبس او سرآید فقط وقتی آزاد می شود که از بالا برایش امریه صادر شود... فرج الله اکبر و هاشم طباطبایی وکلای دادگستری خندیدند و گفتند: عجب مملکتی است؛ زندانی که مدت محکومیت او پایان یافته است نیز باید با امر شاه آزاد شود! اخر این چه مملکتی است؟ رفقا گفتند: این همان دموکراسی ایرانیزه است!»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •